1 Ljetopisa

Poglavlje 4

Judino potomstvo

4:1
Sinovi Judini: Fares, Hezron i Karmi i Hur i Šobal.
4:2
I Šobalov sin Reaja rodio je Jahata, a Jahat je rodio Ahumaja i Lahada. Ovo su porodice Zoratijaca.
4:3
A ovi su bili od oca Etama: Jezreel i Išma i Idbaš, a njihovoj sestri ime je bilo Hazelelponija.
4:4
A Penuel je bio otac Gedorov, a Ezer otac Hušin. To su sinovi Hura, prvorođenca Efrate, oca Betlehema.
4:5
I Ašhur, otac Tekoin, imao je dvije žene: Helu i Naaru.
4:6
I Naara mu je rodila Ahuzama i Hefera i Temenija i Haahaštarija. To su bili sinovi Naarini.
4:7
A Helini sinovi su bili: Zeret i Jezoar i Etnan.
4:8
I Koz je rodio Anuba i Zobebu, te porodice Aharhela, sina Harumova.
4:9
A Jabez je bio časniji od braće svoje; i njegova majka mu je nadjenula ime Jabez govoreći: “Zato što sam ga u mukama rodila.”
4:10
I Jabez je zazvao Boga Izraelova govoreći: “O, da bi me zaista blagoslovio i raširio područje moje i da bi ruka tvoja bila sa mnom te da bi me očuvao od zla da me to ne rastuži!” I Bog mu je dodijelio ono što je zatražio.
4:11
A Kelub, brat Šuahin, rodio je Mehira koji je bio otac Eštonov.
4:12
I Ešton je rodio Betrafu i Paseaha i Tehinaha, oca Irnahaševa. To su Rekini ljudi.
4:13
A sinovi Kenazovi: Otniel i Seraja; a Otnielovi sinovi: Hatat.
4:14
I Meonotaj je rodio Ofru. A Seraja je rodio Joaba, oca doline Karašim; jer su oni bili zanatlije.
4:15
A sinovi Kaleba, sina Jefuneova: Iru, Ela i Naam; a Elini sinovi: Kenaz.
4:16
A sinovi Jehalelelovi: Zif i Zifa, Tirija i Asareel.
4:17
A sinovi Ezrini bili su: Jeter i Mered i Efer i Jalon. I ona je rodila Mirjam i Šamaja i Išbaha, oca Eštemoe.
4:18
A njegova žena Jehudija rodila je Jereda, oca Gedorova, i Hebera, oca Sokova, i Jekutiela, oca Zanoahova. To su sinovi Bitije, kćeri faraonove, koju je uzeo Mered.
4:19
A sinovi njegove žene Hodije, sestre Nahamove: otac Keile Garmijca i Eštemoa Maakatovac.
4:20
A sinovi Šimonovi su bili: Amnon i Rina, Benhanan i Tilon. A sinovi Išijevi su bili: Zohet i Benzohet.
4:21
Sinovi Šele, sina Judina su bili: Er, otac Lekin, i Laada, otac Marešin, te porodice doma onih koji izrađuju fini lan, iz kuće Ašbeine;
4:22
pa Jokim i ljudi iz Kozebe i Joaš i Saraf, koji su imali vlast u Moabu, te Jašubilehem. I ovo su drevni popisi.
4:23
Ovi su bili lončari i oni koji su živjeli među sadnicama i živicama. Živjeli su tamo kod kralja zbog poslova za njega.

Šimunovo potomstvo

4:24
Sinovi Šimunovi su bili: Nemuel i Jamin, Jarib, Zerah i Šaul:
4:25
njegov sin bio je Šalum, njegov sin Mibsam, njegov sin Mišma.
4:26
A sinovi Mišmini: njegov sin Hamuel, njegov sin Zakur i njegov sin Šimej.
4:27
A Šimej je imao šesnaest sinova i šest kćeri. No njegova braća nisu imala mnogo sinova niti su se sve njihove porodice množile kao sinovi Judini.
4:28
A živjeli su u Beeršebi i Moladi i Hazaršualu,
4:29
te u Bilhi i u Ezemu i u Toladu
4:30
i u Betuelu i u Hormi i u Ziklagu
4:31
i u Betmarkabotu i u Hazarsusimu i u Betbireji i u Šaarajimu. To su bili njihovi gradovi do Davidova kraljevanja.
4:32
A njihova naselja bila su: Etam i Ajin, Rimon i Token i Ašan, pet gradova,
4:33
te sva njihova naselja što su bila oko tih istih gradova do Baala. To su bila njihova obitavališta te njihovo rodoslovlje.
4:34
I Mešobab i Jamlek i Joša, sin Amazijin;
4:35
i Joel i Jehu, sin Jošibije, sina Seraje, sina Asijelova;
4:36
i Elijoenaj i Jaakoba i Ješohaja i Asaja i Adiel i Jesimiel i Benaja;
4:37
i Ziza, sin Šifija, sina Alona, sina Jedaje, sina Šimrija, sina Šemajina;
4:38
Ovi su spomenuti po svojim imenima bili su knezovi u svojim porodicama; i dom očevih njihovih uvećao se silno.
4:39
I otišli su do ulaza u Gedor, sve do istočne strane doline tražiti pašu za svoja stada.
4:40
I našli su pretilu i dobru pašu, i zemlja je bila prostrana i tiha i miroljubiva. Jer su oni iz Hama ondje od davnine živjeli.
4:41
I ovi popisani po imenu, došli su u dane Judina kralja Ezekije i udarili njihove šatore i obitavališta što su se ondje našla te su ih potpuno uništili do dana današnjega pa su živjeli na njihovim prostorima zato što je ondje bilo paše za njihova stada.
4:42
A neki od njih, baš od sinova Šimunovih, pet stotina ljudi krenuli su na goru Seir, imajući za svoje zapovjednike Pelatiju i Neariju i Refaju i Uziela, sinove Išijeve.
4:43
I potukli su ostatak Amalečana koji su umakli te žive ondje do dana današnjega.

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje