1 Korinćanima 5 - KJV

1 Korinćanima

Poglavlje 5

Osuda nemorala

5:1
Općenito je razglašeno da među vama ima bludništva, i to takvog bludništva kakvo se ne spominje ni među Poganima: da netko ima očevu ženu.
5:2
I vi ste se još naduli, a niste se radije rastužili da se ukloni od vas onaj koji je počinio to djelo!
5:3
Jer ja, iako odsutan tijelom, ali nazočan duhom, već sam osudio, kao da sam bio nazočan, onoga koji je učinio to djelo.
5:4
U ime Gospodina našega Isusa Krista, kad se sastanete, vi i moj duh, zajedno sa snagom Gospodina našega Isusa Krista,
5:5
neka se takav preda Sotoni na propast tijela da bi duh bio spašen u dan Gospodina Isusa.
5:6
Nije dobro vaše hvalisanje. Ne znate li da malo kvasca sve tijesto ukvasa?
5:7
Očistite dakle stari kvasac da budete novo tijesto kao što jeste beskvasni, jer je i Krist naša Pasha žrtvovana za nas.
5:8
Stoga svetkujmo ne sa starim kvascem, ni s kvascem zlobe i opakosti, nego s beskvasnim kruhom iskrenosti i istine!
5:9
Napisao sam vam u poslanici da se ne družite s bludnicima;
5:10
ali ne općenito s bludnicima ovoga svijeta, ili s lakomcima, ili s otimačima, ili s idolopoklonicima, jer biste onda trebali izaći iz svijeta.
5:11
Ali sada sam vam napisao da se ne družite s onim koji bi, iako se zove brat, bio ili bludnik, ili lakomac, ili idolopoklonik, ili klevetnik, ili pijanac, ili otimač. S takvim ni jesti!
5:12
No što je meni do toga da sudim i one koji su vani? Ne sudite li vi one koji su unutra?
5:13
A one koji su vani sudi Bog. Stoga uklonite tu opaku osobu od sebe samih!