Ezekijel 41 - KJV

Ezekijel

Poglavlje 41

Unutrašnji Hram

41:1
Nakon toga poveo me je do Hrama i izmjerio stupove: šest lakata širina s jedne strane i šest lakata širina s druge strane, to je bila širina Šatora.
41:2
A širina vrata bila je deset lakata, a stranice vrata bile su pet lakata s jedne strane i pet lakata s druge strane. Zatim je izmjerio duljinu njegovu, četrdeset lakata, i širinu, dvadeset lakata.
41:3
Tada je otišao unutra i izmjerio je stup vrata, dva lakta, onda vrata šest lakata, te širinu vrata, sedam lakata.
41:4
Tako je izmjerio duljinu njegovu, dvadeset lakata, i širinu, dvadeset lakata, ispred Hrama. Nato mi je rekao: “Ovo je Najsvetiji predio.”
41:5
Zatim je izmjerio zid Doma, šest lakata; a širina svih bočnih odaja, četiri lakta, sve unaokolo Doma sa svih strana.
41:6
A bočnih odaja bilo je na tri kata, jedna nad drugom, i bilo ih je trideset na svakom katu; i ulazile su u zid za bočne odaje koji je bio od Doma sve unaokolo da bi se držale, ali se nisu držale za zid Doma.
41:7
I bilo je proširenje i zavojna stuba još na gore prema bočnim odajama; jer je zavojna stuba Doma još išla na gore sve unaokolo Doma; stoga se širina Doma još više povisivala i tako se povećavala od najdonje odaje do najviše preko srednje.
41:8
Također sam vidio neko uzvišenje sve unaokolo Doma: temelji bočnih odaja bili su puni trske od šest velikih lakata.
41:9
Širina zida koji je bio na vanjskoj bočnoj odaji bila je pet lakata; a ono što je bilo ostalo bilo je mjesto bočnih odaja koje su bile unutra.
41:10
A između odaja bilo je proširenje od dvadeset lakata unaokolo Doma, sa svake strane.
41:11
A vratā bočnih odaja bila su prema prostoru koji je bio ostavljen, jedna vrata prema sjeveru, a druga vrata prema jugu. A širina prostora koji je bilo ostavljen bila je pet lakata sve unaokolo.
41:12
A građevina što je bila ispred odvojenog prostora na kraju prema zapadu bila je sedamdeset lakata široka; i zid te građevine bio je pet lakata širok sve unaokolo, a duljina mu je bila devedeset lakata.
41:13
Tako je izmjerio Dom, bio je stotinu lakata dug; i odvojeni prostor i građevina sa zidovima njezinim bila je stotinu lakata duga.
41:14
I širina pročelja Doma i odvojeni prostor prema istoku bio je stotinu lakata.
41:15
Zatim je izmjerio duljinu građevine nasuprot odvojenom prostoru koje je bilo iza nje i lođe njezine s jedne strane i s druge strane, stotinu lakata, s unutrašnjim Hramom i trijemovima predvorja.
41:16
Dovratnici i uski prozori i lođe sve unaokolo na svoja tri kata, nasuprot vratima, bili su obloženi drvetom sve unaokolo, i to od zemlje pa do prozorā, a prozori su bili prekriveni,
41:17
do onoga iznad vrata, sve do unutrašnjosti Doma, pa i izvana te po cijelom zidu, sve unaokolo, iznutra i izvana, po mjeri.
41:18
I bili su napravljeni kao kerubini i palme, tako da je jedna palma bila između kerubina i kerubina; a svaki kerubin je imao dva lica.
41:19
Tako da je lice čovječe bilo prema palmi s jedne strane, a lice lavića prema palmi s druge strane. Bili su napravljeni po cijelom Domu, sve unaokolo.
41:20
Od zemlje sve do povrh vrata i po zidu Hrama bili su napravljeni kerubini i palme.
41:21
Dovratnici Hrama bili su četvrtasti, kao i pročelje Svetišta; izgled jednoga dovratnika bio je kao izgled drugoga.
41:22
Žrtvenik od drveta bio je tri lakta visok, a duljina njegova dva lakta. I uglovi njegovi i duljina njegova i zidovi njegovi bili su od drveta. Nato mi je on rekao: “Ovo je stol koji je pred GOSPODOM.”
41:23
I Hram i Svetište imali su po dvoja vrata,
41:24
a svaka vrata imala su po dva krila, dva pokretna krila; dva krila za jedna vrata i dva krila za druga vrata.
41:25
I na njima, na vratima Hrama, bili su napravljeni kerubini i palme, kao što su bili napravljeni po zidovima. A vani, na pročelju trijema, bila su debele daske.
41:26
I uski prozori i palme bili su s jedne strana i s druge strane, na stranama trijema i na bočnim odajama Doma i debelim daskama.