Nehemija

Poglavlje 12

Svećenici i Leviti

12:1
A ovo su svećenici i Leviti koji su uzašli sa Zerubabelom, sinom Šealtielovim, i Ješuom: Seraja, Jeremija, Ezra,
12:2
Amarija, Maluk, Hatuš,
12:3
Šekanija, Rehum, Meremot,
12:4
Ido, Gineto, Abija,
12:5
Miamin, Maadija, Bilga,
12:6
Šemaja, Jojarib, Jedaja,
12:7
Salu, Amok, Hilkija i Jedaja. Ovi su bili poglavari svećenički i njihova braća u dane Ješuine.
12:8
Nadalje Leviti: Ješua, Binuj, Kadmiel, Šerebija, Juda i Matanija koji je bio nad zahvalnicama, on i njegova braća.
12:9
I Bakbukija i Uni, braća njihova bili su nasuprot njima u stražarenju.
12:10
I Ješua je rodio Jojakima; Jojakim je rodio i Elijašiba, a Elijašib je rodio Jojadu;
12:11
Jojada je rodio Jonatana, a Jonatan je rodio Jadua.
12:12
U dane Jojakimove bili su svećenici, poglavari očinski: Serajini, Meraja; Jeremijini, Hananija;
12:13
Ezrini, Mešulam; Amarijini, Jehohanan;
12:14
Melikovi, Jonatan; Šebanijini, Josip;
12:15
Harimovi, Adna; Meraijotovi, Helkaj;
12:16
Idovi, Zaharija; Ginetonovi, Mešulam;
12:17
Abijini, Zikri; Minijaminovi od Moadijinih, Piltaj;
12:18
Bilgini, Šamua; Šemajini, Jehonatan;
12:19
I Jojaribovi, Matenaj; Jedajini, Uzi;
12:20
Salajini, Kalaj; Amokovi, Eber;
12:21
Hilkijini, Hašabija; Jedajini, Netanel.
12:22
U dane Elijašiba, Jojade, Johanana i Jadue bili su popisani Leviti, poglavari domova očinskih i svećenici sve do kraljevanja Darija Perzijanca.
12:23
Sinovi Levijevi, poglavari domova očinskih bili su upisani u Knjizi ljetopisa, sve do dana Johanana, sina Elijašibova.
12:24
A poglavari Levitski bili su: Hašabija, Šerebija, Ješua sin Kadmielov s braćom njihovom, nasuprot njima da slave te da daju hvale prema zapovijedi Davida, čovjeka Božjeg, po odjelu nasuprot odjelu.
12:25
Matanija, Bakbukija i Obadija, Mešulam, Talmon, Akub bili su vratari, čuvali su stražu kod praga na vratima.
12:26
Ovi su bivali u dane Jojakima, sina Ješue, sina Jozadakova, i u dane upravitelja Nehemije i svećenika Ezre, pismoznanca.

Posvećenje zida

12:27
A kod posvećenja zida jeruzalemskog, potražili su Levite svugdje po njihovim mjestima da ih dovedu u Jeruzalem da veselo proslave posvećenje i sa zahvalnošću i pjesmom uz cimbale, psaltire i harfe.
12:28
I sinovi pjevača sakupili su se i iz ravnica oko Jeruzalema i iz netofatskih sela,
12:29
te iz kuće gilgalske, i iz polja Gebe i Azmaveta: jer su si pjevači sagradili sela oko Jeruzalema.
12:30
I svećenici i Leviti očistili su se, zatim su očistili narod i gradska vrata i zid.
12:31
Tada sam izveo knezove Judine na zid i od njih odredio dva velika zbora koja daju hvale, od kojih je jedan išao desno niz zid, prema Smetlišnim vratima;
12:32
a za njima su išli Hošaja i polovina knezova Judinih,
12:33
i Azarija, Ezra i Mešulam,
12:34
Juda, Benjamin, Šemaja i Jeremija,
12:35
i neki od svećeničkih sinova s trubama: poimence Zaharija, sin Jonatana, sina Šemaje, sina Matanije, sina Mikaje, sina Zakura, sina Asafa,
12:36
i s braćom njihovom Šemajom, i Azarelom, Milalajem, Gilalajem, Maajem, Netanelom, Judom, Hananijem, s glazbalima Davida, čovjeka Božjeg, a Ezra, pismoznanac pred njima.
12:37
A kod Izvorskih vrata koja su nasuprot njima popeli su se po stepenicama Davidova grada, zidnim usponom iznad Davidova doma sve do Vodenih vrata na istoku.
12:38
A drugi zbor onih koji daju hvale, išao je nasuprot njima, i ja za njima, i polovica naroda po zidu, iznad Pećke kule sve do Širokog zida,
12:39
pa iznad Efrajimovih vrata i iznad Starih vrata, i iznad Ribljih vrata i Hananelove kule, i kule Meaha, sve do Ovčjih vrata, a zaustavili su se kod Zatvorskih vrata.
12:40
Tako su se zaustavila oba zbora onih koji daju hvale u Domu Božjem, i ja i polovica glavara sa mnom,
12:41
i svećenici Elijakim, Maaseja, Minijamin, Mikaja, Elijoenaj, Zaharija, i Hananija s trubama,
12:42
i Maaseja, Šemaja, Eleazar, Uzi, Jehohanan, Malkijah, Elam i Ezer. I pjevači su glasno pjevali s Jezrahijom svojim nadglednikom.
12:43
I toga su dana prinesli velike žrtve i radovali se; jer je Bog učinio da se raduju velikom radošću, radovale su se i žene i djeca tako da se radost Jeruzalema čula nadaleko.
12:44
A u to vrijeme neki su bili određeni nad odajama riznica, za prinose, za prvine, za desetine, da sabiru u njih, s polja uz gradove, obroke prema Zakonu za svećenike i Levite; jer se Juda radovao svećenicima i Levitima koji su službovali.
12:45
A i pjevači i vratari držali su stražu Bogu svome i stražu očišćenja, prema zapovijedi Davida i njegova sina Salomona.
12:46
Jer u dane Davidove i Asafove, od davnine, postojali su poglavari pjevača i pjesme slavljenja i zahvaljivanja Bogu.
12:47
I sav je Izrael u dane Zerubabelove i u dane Nehemijine davao obroke za pjevače i vratare, svakodnevno njihov obrok. I posvećivali su svete dijelove Levitima, a Leviti su ih posvećivali sinovima Aronovim.

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje