1 Ljetopisa

Poglavlje 6

Levijevo potomstvo

6:1
Sinovi Levijevi: Geršon, Kohat i Merari.
6:2
A sinovi Kohatovi: Amram, Izhar te Hebron i Uziel.
6:3
A djeca Amramova: Aron i Mojsije i Mirjam; također i Aronovi sinovi: Nadab i Abihu, Eleazar i Itamar.
6:4
Eleazar je rodio Pinhasa, Pinhas je rodio Abišuu;
6:5
a Abišua je rodio Bukija, a Buki je rodio Uzija;
6:6
i Uzi je rodio Zerahiju, a Zerahija je rodio Meraijota;
6:7
Meraijot je rodio Amariju, a Amarija je rodio Ahituba;
6:8
i Ahitub je rodio Zadoka, a Zadok je rodio Ahimaaza;
6:9
i Ahimaaz je rodio Azariju, a Azarija je rodio Johanana;
6:10
i Johanan je rodio Azariju (to je onaj što je provodio svećeničku službu u Hramu kojega je Salomon sagradio u Jeruzalemu);
6:11
i Azarija je rodio Amariju, a Amarija je rodio Ahituba;
6:12
i Ahitub je rodio Zadoka, a Zadok je rodio Šaluma;
6:13
i Šalum je rodio Hilkiju, a Hilkija je rodio Azariju;
6:14
i Azarija je rodio Seraju, a Seraja je rodio Jehozadaka.
6:15
A Jehozadak je otišao u sužanjstvo, kad je GOSPOD odveo u sužanjstvo Judu i Jeruzalem rukom Nabukodonosorovom.
6:16
Sinovi Levijevi: Geršom, Kohat i Merari.
6:17
A ovo su imena sinova Geršomovih: Libni i Šimej.
6:18
A sinovi Kohatovi bili su: Amram i Izhar i Hebron i Uziel.
6:19
Sinovi Merarijevi: Mahli i Muši. A ovo su porodice Levijeve po očevima njihovim.
6:20
Od Geršoma: njegov sin Libni, njegov sin Jahat, njegov sin Zima,
6:21
njegov sin Joah, njegov sin Ido, njegov sin Zerah, njegov sin Jeateraj.
6:22
Sinovi Kohatovi: njegov sin Aminadab, njegov sin Korah, njegov sin Asir,
6:23
njegov sin Elkana te njegov sin Ebijasaf i njegov sin Asir,
6:24
njegov sin Tahat, njegov sin Uriel, njegov sin Uzija i njegov sin Šaul.
6:25
A sinovi Elkanini: Amasaj i Ahimot.
6:26
A za Elkana; sinovi Elkanini: njegov sin Zofaj i njegov sin Nahat,
6:27
njegov sin Eliab, njegov sin Jeroham, njegov sin Elkana.
6:28
A sinovi Samuelovi: prvorođenac Vašni, zatim Abija.
6:29
Sinovi Merarijevi: Mahli, njegov sin Libni, njegov sin Šimej, njegov sin Uza,
6:30
njegov sin Šimeja, njegov sin Hagija, njegov sin Asaja.
6:31
A ovo su oni koje je David postavio nad službom pjevanja u Domu GOSPODNJEM nakon što je Kovčeg našao počivalište.
6:32
I oni su pjevanjem služili pred prebivalištem Šatora sastanka sve dok Salomon nije sagradio Dom GOSPODNJI u Jeruzalemu; i onda su oni službovali u svojoj službi prema svojem redoslijedu.
6:33
A ovo su oni koji su službovali i njihovi sinovi. Od sinova Kohatovaca: pjevač Heman, sin Joela, sina Šemuela,
6:34
sina Elkane, sina Jerohama, sina Eliela, sina Toaha,
6:35
sina Zufa, sina Elkane, sina Mahata, sina Amasaja,
6:36
sina Elkane, sina Joela, sina Azarije, sina Sefanije,
6:37
sina Tahata, sina Asira, sina Ebijasafa, sina Koraha,
6:38
sina Izhara, sina Kohata, sina Levija, sina Izraelova.
6:39
A njegov brat Asaf, koji je stajao njemu zdesna: baš Asaf, sin Berakije, sina Šimeja,
6:40
sina Mihaela, sina Baaseje, sina Malkije,
6:41
sina Etnija, sina Zeraha, sina Adaje,
6:42
sina Etana, sina Zime, sina Šimeja,
6:43
sina Jahata, sina Geršoma, sina Levijeva.
6:44
A njihova braća, sinovi Merarijevi, stajala su slijeva: Etan, sin Kišija, sina Abdija, sina Maluka,
6:45
sina Hašabije, sina Amazije, sina Hilkije,
6:46
sina Amzija, sina Banija, sina Šamera,
6:47
sina Mahlija, sina Mušija, sina Merarija, sina Levijeva.
6:48
Također i njihova braća Leviti bila su određena za svu službu u Šatoru Doma Božjega.
6:49
A Aron i njegovi sinovi prinosili su na žrtveniku za žrtve paljenice i na kadionom žrtveniku, i bili su određeni za sav posao u Najsvetijem predjelu te da obavljaju pomirenje za Izrael, prema svemu što je zapovjedio Božji sluga Mojsije.
6:50
A ovo su sinovi Aronovi: njegov sin Eleazar, njegov sin Pinhas, njegov sin Abišua,
6:51
njegov sin Buki, njegov sin Uzi, njegov sin Zerahija,
6:52
njegov sin Meraijot, njegov sin Amarija, njegov sin Ahitub,
6:53
njegov sin Zadok, njegov sin Ahimaaz.
6:54
A ovo su njihova prebivališta po njihovim tvrđavama na njihovu području. Sinovima Aronovim od porodica Kohatovaca; jer je njihov bio ždrijeb.
6:55
I njima su dali Hebron u zemlji Judinoj, i njegova predgrađa sve oko njega;
6:56
ali gradsko polje i sela njegova dali su Kalebu, sinu Jefuneovu.
6:57
A sinovima Aronovim dali su gradove Judine, i to: Hebron, grad utočište i Libnu s njezinim predgrađima, pa Jatir i Eštemou s njihovim predgrađima,
6:58
te Hilen s njegovim predgrađima, Debir s njegovim predgrađima,
6:59
onda Ašan s njegovim predgrađima i Betšemeš s njegovim predgrađima;
6:60
a od plemena Benjaminova: Gebu s njezinim predgrađima i Alemet s njegovim predgrađima i Anatot s njegovim predgrađima. Svih njihovih gradova po njihovim porodicama bilo je trinaest gradova.
6:61
A sinovima Kohatovim koji su bili preostali od porodica toga plemena, ždrijebom su gradovi bili podareni, od polovice plemena, i to od polovice plemena Manašeova, deset gradova.
6:62
A sinovima Geršomovim po njihovim porodicama od plemena Isakarova i od plemena Ašerova i od plemena Naftalijeva i od plemena Manašeova u Bašanu podareno je trinaest gradova.
6:63
Sinovima Merarijevim ždrijebom je bilo podareno dvanaest gradova, po njihovim porodicama, od plemena Rubenova i od plemena Gadova i od plemena Zebulunova.
6:64
Tako su sinovi Izraelovi Levitima dali te gradove s njihovim predgrađima.
6:65
I dali su ždrijebom od plemena sinova Judinih i od plemena sinova Šimunovih i od plemena sinova Benjaminovih te gradove koji su bili prozvani po imenima njihovim.
6:66
A ostali iz porodica sinova Kohatovih imali su gradove za svoje područje od plemena Efrajimova.
6:67
I njima su podarili gradove utočišta: Šekem s njegovim predgrađima, na gori Efrajim, također su im podarili Gezer s njegovim predgrađima,
6:68
te Jokmeam s njegovim predgrađima i Bethoron s njegovim predgrađima,
6:69
pa Ajalon s njegovim predgrađima i Gatrimon s njegovim predgrađima.
6:70
A od polovice plemena Manašeova: Aner s njegovim predgrađima i Bileam s njegovim predgrađima podarili su porodicama preostalih sinova Kohatovih.
6:71
Sinovima Geršomovim bilo je podareno od porodice polovice plemena Manašeova: Golan u Bašanu s njegovim predgrađima i Aštarot s njegovim predgrađima;
6:72
a od plemena Isakarova: Kedeš s njegovim predgrađima, Daberat s njegovim predgrađima,
6:73
i Ramot s njegovim predgrađima i Anem s njegovim predgrađima;
6:74
a od plemena Ašerova: Mašal s njegovim predgrađima i Abdon s njegovim predgrađima,
6:75
pa Hukok s njegovim predgrađima i Rehob s njegovim predgrađima;
6:76
a od plemena Naftalijeva: Kedeš u Galileji s njegovim predgrađima i Hamon s njegovim predgrađima i Kirjatajim s njegovim predgrađima.
6:77
Ostalim sinovima Merarijevim bilo je podareno od plemena Zebulunova: Rimon s njegovim predgrađima i Tabor s njegovim predgrađima.
6:78
A s druge strane Jordana, pored Jerihona, na istočnoj strani Jordana, bilo im je podareno od plemena Rubenova: Bezer u pustinji s njegovim predgrađima i Jahzah s njezinim predgrađima,
6:79
i Kedemot s njegovim predgrađima i Mefaat s njegovim predgrađima;
6:80
a od plemena Gadova: Ramot u Gileadu s njegovim predgrađima i Mahanaim s njegovim predgrađima,
6:81
pa Hešbon s njegovim predgrađima i Jazer s njegovim predgrađima.

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje