2 Samuelova

Poglavlje 23

Zadnje Davidove riječi

23:1
A ovo su posljednje Davidove riječi: “David, sin Jišajev je rekao, čovjek koji je bio visoko uzdignut, pomazanik Boga Jakovljeva i milozvučni psalmist Izraelov, rekao je:
23:2
Duh GOSPODNJI po meni je govorio, i riječ njegova bila je na jeziku mome.
23:3
Bog Izraelov je rekao, Stijena mi je Izraelova progovorila: ‘Onaj koji vlada ljudima mora biti pravedan, vladati u strahu Božjem.
23:4
I on će biti kao jutarnja svjetlost kad sunce izlazi, kao jutro bez oblaka, kao mlada trava koja iz zemlje niče od sjaja poslije kiše.
23:5
Premda i moja kuća ne bude takva kod Boga: ipak je on sklopio vječan Savez sa mnom, u svemu određen i siguran. Jer to je sve spasenje moje, i sva moja želja, premda ga nije učinio da naraste.
23:6
A sinovi Belijalovi bit će svi kao trnje odbačeni, zato što se ne mogu hvatati rukama.
23:7
A čovjek koji ih se dotiče mora se zaštititi željezom i drškom koplja; i bit će potpuno spaljeni ognjem na tom istom mjestu.”

Davidovi junaci

23:8
Ovo su imena junaka koje je David imao: Takmonac koji je sjedio na sjedalu, poglavar među zapovjednicima; taj isti je bio Adino Eznićanin: on je podignuo svoje koplje protiv osam stotina koje je pogubio odjedanput.
23:9
A nakon njega je bio Eleazar, sin Dodonov, Ahohićanin, jedan od trojice junaka koji su bili s Davidom kad su se suprotstavili Filistejcima koji su se ondje skupili za boj, a ljudi iz Izraela su se bili povukli.
23:10
On je ustao i udarao Filistejce dok mu se ruka nije umorila i dok mu se ruka nije ukočila uz mač. I GOSPOD je iskovao veliku pobjedu u onaj dan, te se narod vratio za njim samo da bi pokupio plijen.
23:11
A nakon njega bio je Šama, sin Ageov, Hararit. A kad su se Filistejci skupili u četu, tamo gdje je bio komad zemlje pun leće, narod je pobjegao ispred Filistejaca.
23:12
No on je stajao usred te zemlje i obranio je i pobio Filistejce. Tako je GOSPOD iskovao veliku pobjedu.
23:13
A trojica između tridesetorice poglavara u vrijeme žetve spustila su se i došla k Davidu u Adulamsku špilju; a jedna filistejska četa utaborila se u Refaimskoj dolini.
23:14
A David je tada bio u tvrđi, a filistejski garnizon bio je tada u Betlehemu.
23:15
Tada je David nešto zaželio i rekao: “O, kad bi mi netko dao vode iz Betlehemskog studenca što je kod gradskih vrata!”
23:16
Nato su ta tri junaka prodrla kroz filistejsku vojsku pa su zagrabili vode iz Betlehemskog studenca koji je bio kod gradskih vrata te je uzeli i donijeli je Davidu. Ali on je nije htio popiti, nego ju je izlio za GOSPODA.
23:17
Zatim je rekao: “Daleko neka je to od mene, GOSPODE, da to učinim! Nije li to krv ovih ljudi koji su išli izlažući svoj život? Stoga je nije htio piti. To je ono što su učinila ta tri junaka.
23:18
A Abišaj, Joabov brat, sin Zerujin, i on je bio poglavar nad trojicom. I on je podigao svoje koplje na tri stotine te ih pobio i stekao si ime među trojicom.
23:19
Nije li on bio najčasniji od trojice? Stoga je on bio njihov zapovjednik, ali onu prvu trojicu nije dostigao.
23:20
I Benaja, sin Jehojadin, sin junaka iz Kabzeela, koji je počinio mnoga djela. On je pogubio dva moapska čovjeka koji su bili poput lava; isto tako je on u vrijeme snjegova sišao i ubio lava usred jame.
23:21
A ubio je i nekog Egipćanina, čovjeka stasita. A Egipćanin je imao koplje u svojoj ruci, i on je sišao k njemu sa štapom pa je istrgnuo koplje iz Egipćaninove ruke te ga pogubio njegovim vlastitim kopljem.
23:22
To je učinio Benaja, sin Jehojadin i stekao ime među trojicom junaka.
23:23
Bio je časniji od tridesetorice, ali onu prvu trojicu nije dostigao. I David ga je postavio nad svojom stražom.
23:24
Asahel, brat Joabov, bio je jedan od tridesetorice; Elhanan, sin Dodov, iz Betlehema;
23:25
Šama, Harodit; Elika, Harodit;
23:26
Helez, Paltit; Ira, sin Ikešev, Tekoanac;
23:27
Abiezer Anetotit; Mebunai, Hušanin;
23:28
Zalmon, Ahohićanin; Maharaj, Netofaćanin;
23:29
Heleb, sin Baanin, Netofaćanin; Itaj, sin Ribaja iz Gibee sinova Benjaminovih;
23:30
Benaja, Piratonjanin; Hidaj iz Gaaških potoka;
23:31
Abijalbon, Arbaćanin; Azmavet, Barhumit;
23:32
Elijahba, Šaalbonijac; od sinova Jašenovih, Jonatan;
23:33
Šama, Hararit; Ahijam, sin Šararov, Hararit;
23:34
Elifelet, sin Ahasbajev, sina Maakatita; Eliam, sin Ahitofela Gilonita;
23:35
Hezraj, Karmelićanin; Paaraj Arbit;
23:36
Igal, sin Natanov, iz Zobe; Bani Gadovac;
23:37
Zelek Amonac; Naharaj, Beeroćanin, štitonoša Joaba, sina Zerujina;
23:38
Ira Itrijac; Gareb Itrijac;
23:39
Urija Hetit. U svemu: trideset i sedam.

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje