Izaija

Poglavlje 34

Osuda naroda

34:1
Priđite, narodi, da čujete, i poslušajte, ljudi! Neka čuje zemlja i sve što je njeno, svijet i sve što iz njega izlazi.
34:2
Jer je jarost GOSPODNJA nad svim narodima, i bijes njegov nad svim vojskama njihovim; on ih je potpuno uništio, predao ih je pokolju.
34:3
I njihovi pobijeni bit će pobacani, a iz njihovih mrtvih tijela smrad će se njihov dizati; i krvlju njihovom gore će se natopiti.
34:4
I rastopit će se sva vojska nebeska, a nebesa će se kao svitak smotati; i sva će vojska njihova pasti kao što list pada s loze i kao što smokva pada sa stabla smokvina.
34:5
“Jer će mač moj biti umočen na nebu; gle, sići će na Idumeju i na narod koji sam prokleo za sud.”
34:6
Mač GOSPODNJI pun je krvi, omašćen je pretilinom i krvlju jaganjaca i jaraca, pretilinom bubrega ovnujskih. Jer GOSPOD ima žrtvu u Bozri i veliki pokolj u zemlji idumejskoj.
34:7
I jednorozi će s njima sići, i junci s bikovima; i zemlja njihova natopit će se krvlju, a prašina njihova omastit će se pretilinom.
34:8
Jer je to dan GOSPODNJE osvete i godina naplate za spor sa Sionom.
34:9
I tokovi njegovi će se u smolu pretvoriti, a prašina njegova u sumpor; i zemlja njegova postat će goruća smola.
34:10
Ni noću ni danju neće se gasiti, dim će se njezin zauvijek dizati; od naraštaja do naraštaja opustošena će ležati, nitko njome neće prolaziti uvijek i zauvijek.
34:11
Nego će je zaposjesti komoran i bukavac, a sova i gavran u njoj će stanovati. I razapet će nad njom uže zablude i kamenje praznine.
34:12
Pozvat će oni plemiće njezine u kraljevstvo, no ondje nikoga neće biti; i svi knezovi njezini nestat će.
34:13
I trnje će u dvorovima njezini izniknuti, kopriva i glog u utvrdama njezinim; i bit će obitavalište zmajevima i dvorište sovama.
34:14
I zvijeri pustinjske susretat će se sa zvijerima otočnim, i satiri dozivati drugove svoje; i sova kukuvija ondje će počivati i sebi naći počivalište.
34:15
Ondje će se sovoljuga gnijezditi i ležati na jajima, i leći mlade i skupljati ih pod sjenu svoju. Ondje će se i lešinari sakupljati, svaki sa svojim parom.
34:16
Tražite u knjizi GOSPODNJOJ i čitajte: nijedno od ovoga neće izostati, nikome par njezin neće nedostajati; jer su to usta moja zapovjedila i duh njegov je taj koji ih je sakupio.
34:17
I on je za njih ždrijeb bacio i njegova ju je ruka užetom njima razdijelila. Zauvijek će je oni posjedovati, od naraštaja do naraštaje u njoj će prebivati.

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje