Postanak

Poglavlje 25

Abrahamova smrt i

njegovo rodoslovlje

25:1
Onda je Abraham opet uzeo ženu, a njezino ime bilo je Ketura.
25:2
I ona mu je rodila Zimrana i Jokšana i Medana i Midijana i Išbaka i Šuaha.
25:3
A Jokšan je rodio Šebu i Dedana; a sinovi su Dedanovi bili Ašurim i Letušim i Leumim.
25:4
A sinovi Midijanovi: Efa i Efer i Hanok i Abida i Eldaah. Svi su ovi sinovi Keturini.
25:5
A Abraham je podario sve što je imao Izaku;
25:6
a sinovima inoča koje je Abraham imao, dao je Abraham darove, pa ih je još za života svog otpremio, daleko od sina svoga Izaka, na istok, u Istočni kraj.
25:7
A ovo su dani godina života Abrahamova što ga je proživio: stotinu sedamdeset i pet godina.
25:8
Zatim je Abraham predao duh i umro u dubokoj starosti, star i pun godina, te bio pridružen narodu svome.
25:9
A sinovi njegovi, Izak i Išmael, pokopali su ga u špilji Makpeli, na poljani Efrona sina Zohara Hetita, koja je ispred Mamre.
25:10
Poljanu koju je Abraham kupio od sinova Hetovih, tamo su pokopani Abraham i žena njegova Sara.
25:11
I dogodilo se da je poslije smrti Abrahamove Bog blagoslovio sina njegova Izaka. A Izak je prebivao pokraj zdenca Lahajroja.
25:12
Ovo je naraštaj Išmaela, sina Abrahamova, koga je rodila Abrahamu sluškinja Sarina, Egipćanka Hagara.
25:13
A ovo su imena sinova Išmaelovih, po imenima njihovim, prema naraštajima njihovim: Išmaelov prvorođenac Nebajot, te Kedar i Adbeel i Mibsam,
25:14
i Mišma i Duma i Masa,
25:15
Hadar i Tema, Jetur, Nafiš i Kedema.
25:16
Ovo su sinovi Išmaelovi, i to su imena njihova po gradovima njihovim i po tvrđavama njihovim: dvanaest knezova prema narodima njihovim.
25:17
A ovo su godine života Išmaelova: stotinu trideset i sedam godina. Zatim je predao duh i umro, te bio pridružen narodu svome.
25:18
A prebivali su od Havile do Šura, što je pred Egiptom, dok su išli prema Asiriji; onda je on umro pred licem sve braće svoje.

Rođenje Ezava i Jakova

25:19
A ovo je naraštaj Abrahamova sina Izaka: Abraham je rodio Izaka;
25:20
a Izak je bio star četrdeset godina kad je uzeo za ženu Rebeku, kći Betuela, Sirijca iz Padanarama, sestru Labana Sirijca.
25:21
Zatim je Izak usrdno molio GOSPODA za ženu svoju, jer je bila nerotkinja; i GOSPOD se zauzeo za njega, te je žena njegova Rebeka začela.
25:22
A djeca su se u njoj sudarala pa je ona rekla: “Ako to bude tako, zašto sam ja takva?” Onda je otišla upitati GOSPODA.
25:23
I GOSPOD joj je odgovorio: “Dva su naroda u utrobi tvojoj, i dva će se soja naroda iz nutrine tvoje odvojiti. A jedan će narod biti jači od drugog naroda; stariji će služiti mlađemu.”
25:24
A kad su se navršili dani njezini da rodi, gle, blizanci su bili u utrobi njenoj.
25:25
I prvi je izašao crven, sav runjav kao ogrtač, te su mu nadjenuli ime Ezav.
25:26
A poslije je izašao brat njegov i držao se rukom svojom Ezavu za petu, pa mu je nadjenuto ime Jakov. A Izak je bio star šezdeset godina kad ih je ona rodila.
25:27
Tako su dječaci odrasli, pa je Ezav postao vješt lovac, čovjek poljane; a Jakov je bio običan čovjek koji je boravio u šatorima.
25:28
A Izak je volio Ezava, zato što je jeo od divljači njegove; a Rebeka je voljela Jakova.

Ezav prodaje svoje prvorodstvo

25:29
Zatim je Jakov skuhao varivo, a Ezav se vratio s polja i bio je iznemogao.
25:30
Onda je Ezav rekao Jakovu: “Molim te, nahrani me s tim crvenim varivom, jer sam iznemogao. Stoga mu je nadjenuto ime Edom.
25:31
A Jakov je odgovorio: “Prodaj mi danas prvorodstvo svoje!”
25:32
Nato je Ezav rekao: “Evo ja sam blizu smrti; pa koju korist će mi to prvorodstvo donijeti?”
25:33
A Jakov je rekao: “Zakuni mi se danas!” I on mu se zakleo te prodao Jakovu prvorodstvo svoje.
25:34
Tada je Jakov dao Ezavu kruha i variva od leće, pa je jeo i pio; onda je ustao i otišao svojim putem. Tako je Ezav prezreo prvorodstvo svoje.

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje