1 Ivanova

Poglavlje 4

Duh istine i duh zablude

4:1
Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga; jer su mnogi lažni proroci izašli u svijet.
4:2
Po ovome prepoznajete Duha Božjega: svaki duh koji priznaje da je Isus Krist u tijelu došao, od Boga je.
4:3
A svaki duh koji ne priznaje da je Isus Krist u tijelu došao, nije od Boga. To je duh Antikristov, za kojeg ste čuli da treba doći i već je sad u svijetu.
4:4
A vi ste od Boga, dječice, i pobijedili ste ih; jer veći je onaj koji je u vama, nego onaj koji je u svijetu.
4:5
Oni su od svijeta, zbog toga od svijeta govore i svijet ih sluša.
4:6
Mi smo od Boga: tko poznaje Boga, nas sluša, tko nije od Boga, ne sluša nas. Po tome prepoznajemo duha istine i duha zablude.

Izvor ljubavi

4:7
Ljubljeni, ljubimo jedan drugoga; jer ljubav je od Boga, i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga.
4:8
Tko ne ljubi, ne poznaje Boga; jer Bog je ljubav.
4:9
U ovome se očitovala ljubav Božja u nama: Bog je Sina svojega jedinorođenoga poslao u svijet da bismo živjeli po njemu.
4:10
U ovome je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego da je on ljubio nas i poslao Sina svojega da bude pomirnica za naše grijehe.
4:11
Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi bismo morali ljubiti jedan drugoga.
4:12
Boga nikada nitko nije vidio. Ako ljubimo jedan drugoga, Bog prebiva u nama i ljubav je njegova u nama savršena.
4:13
Po ovome znamo da prebivamo u njemu i on u nama jer nam je dao od svojega Duha.
4:14
I mi smo vidjeli i svjedočimo da je Otac poslao Sina kao Spasitelja svijeta.
4:15
Tko priznaje da je Isus Sin Božji, Bog prebiva u njemu, i on u Bogu.
4:16
I mi smo upoznali i povjerovali u ljubav koju Bog ima prema nama. Bog je ljubav i tko prebiva u ljubavi, u Bogu prebiva, i Bog u njemu.
4:17
U ovom se ljubav među nama usavršuje: da bismo imali hrabrost na Dan suda jer kakav je on, takvi smo i mi u ovome svijetu.
4:18
U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav istjeruje strah; jer strah donosi muku, a tko se boji, nije savršen u ljubavi.
4:19
Mi ljubimo njega jer je on najprije ljubio nas.
4:20
Kaže li tko: “Ljubim Boga”, a mrzi brata svojega, lažljivac je. Jer tko ne ljubi brata svojega kojega vidi, kako može ljubiti Boga kojega ne vidi?
4:21
I ovu zapovijed imamo od njega: tko ljubi Boga, neka ljubi i brata svojega.Dnevno čitanje Biblije
24 Studeni 2022

<< Ezek. 47 | Ezek. 48 | I Ivan 4 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje