1 Ljetopisa

Poglavlje 8

Šaulovo potomstvo

8:1
A Benjamin je rodio Belu, prvorođenca svojega, drugoga Ašbela i trećega Aharaha,
8:2
četvrtoga Nohu i petoga Rafu.
8:3
A sinovi Belini bili su: Adar i Gera i Abihud
8:4
i Abišua i Naaman i Ahoah
8:5
i Gera i Šefufan i Huram.
8:6
A ovo su sinovi Ehudovi; ovi su poglavari domova očevih od stanovnika Gebe pa su ih preselili u Manahat:
8:7
i Naaman i Ahija i Gera, on ih je preselio; i rodio je Uzu i Ahihuda.
8:8
I Šaharaim je rodio sinove u zemlji moapskoj, nakon što ih je otpustio. Hušima i Baara su bile njegove žene.
8:9
I od Hodeše, žene svoje, rodio je Jobaba i Zibiju i Mešu i Malkama
8:10
i Jeuza i Šakiju i Mirmu. Ovi su bili njegovi sinovi, poglavari domova očinskih.
8:11
A od Hušime je rodio Abituba i Elpaala.
8:12
A sinovi Elpaalovi: Eber i Mišam i Šamed koji je sagradio Ono i Lod s njegovim naseljima,
8:13
također i Berija i Šema koji su bili poglavari domova očinskih stanovnika Ajalona; oni su istjerali stanovnike Gata.
8:14
A Ahjo, Šašak i Jeremot,
8:15
te Zebadija i Arad i Ader
8:16
i Mihael i Išpa i Joha bili su sinovi Berijini.
8:17
A Zebadija i Mešulam i Hezeki i Heber
8:18
također i Išmeraj i Jezlija i Jobab bili su sinovi Elpaalovi.
8:19
A Jakim i Zikri i Zabdi
8:20
i Elijenaj i Ziltaj i Eliel
8:21
i Adaja i Beraja i Šimrat bili su sinovi Šimijevi.
8:22
A Išpan i Eber i Eliel
8:23
i Abdon i Zikri i Hanan
8:24
i Hananija i Elam i Antotija
8:25
i Ifedeja i Penuel bili su sinovi Šašakovi.
8:26
A Šamšeraj i Šeharija i Atalija
8:27
i Jarešija i Elija i Zikri bili su sinovi Jerohamovi.
8:28
Ovi su bili poglavari domova očinskih po svojim naraštajima, poglavari. Ovi su živjeli u Jeruzalemu.
8:29
A u Gibeonu je živio otac Gibeonov, a njegovoj ženi ime je bilo Maaka,
8:30
te njegov sin prvorođenac Abdon i Zur i Kiš i Baal i Nadab
8:31
i Gedor i Ahjo i Zaker.
8:32
I Miklot je rodio Šimeu. I ovi su također živjeli sa svojom braćom u Jeruzalemu, nasuprot njima.
8:33
A Ner je rodio Kiša i Kiš je rodio Šaula, a Šaul je rodio Jonatana i Malkišua i Abinadaba i Ešbaala.
8:34
A Jonatanov sin je bio Meribbaal; i Meribbaal je rodio Miku.
8:35
A sinovi Mikini su bili: Piton i Melek i Tarea i Ahaz.
8:36
I Ahaz je rodio Jehoadu, a Jehoada je rodio Alemeta i Azmaveta i Zimrija; a Zimri je rodio Moza.
8:37
I Moza je rodio Bineu, Rafa je bio njegov sin, njegov sin Eleasa, njegov sin Azel.
8:38
A Azel je imao šestoricu sinova; a ovo su njihova imena: Azrikam, Bokeru i Išmael, te Šearija i Obadija i Hanan. Svi su ovi bili sinovi Azelovi.
8:39
A sinovi Ešeka, brata njegova bili su: njegov prvorođenac Ulam, drugi Jehuš i treći Elifelet.
8:40
A sinovi Ulamovi bili su silni junaci, strijelci i imali su mnogo sinova i sinova njihovih sinova, stotinu i pedeset. Svi su ovi od sinova Benjaminovih.Dnevno čitanje Biblije
24 Lipanj 2022

<< I. Lje. 7 | I. Lje. 8 | Ps. 119:49-56 | Rim. 8 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje