Hošea

Poglavlje 1

1:1
Riječ GOSPODNJA koja je došla Hošei, sinu Beerijevu, u dane Uzije, Jotama, Ahaza i Ezekije, kraljeva Judinih, i u dane Jeroboama, sina Joaševa, kralja Izraelova.

Hošeina žena i djeca

1:2
Početak riječi GOSPODNJE po Hošei. I GOSPOD je rekao Hošei: “Idi, oženi se bludnicom i imaj djecu bludničku, jer se zemlja velikom bludništvu odala, pošto se odmetnula od GOSPODA!”
1:3
Tako je otišao i uzeo Gomeru, kćer Diblajimovu, koja je začela i rodila mu sina.
1:4
Tada mu je GOSPOD rekao: “Nadjeni mu ime Jezreel, jer još samo malo i osvetit ću se za krv jezreelsku na domu Jehuovu i dokinut ću kraljevstvo doma Izraelova.
1:5
I dogodit će se u onaj dan da ću slomiti lûk Izraelov u Dolini jezreelskoj.”
1:6
I ona je opet začela i rodila kćer. Zatim mu je Bog rekao: “Nadjeni joj ime Loruhama, jer više neću biti milosrdan kući Izraelovoj, nego ću se potpuno od nje skloniti;
1:7
ali ću biti milosrdan kući Judinoj, spasit ću ih GOSPODOM, Bogom njihovim, a neću je spasiti lukom, ni mačem, ni bitkom, ni konjima ni konjanicima.”
1:8
A kad je odojila Loruhamu, začela je i rodila sina.
1:9
Tada je Bog rekao: “Nadjeni mu ime Loami, jer vi niste moj narod i ja neću biti vaš Bog.”
1:10
Ipak brojem će biti djece Izraelove poput pijeska morskoga koji se ne može izmjeriti ni izbrojiti. I dogodit će se da na mjestu gdje im se govorilo: “Vi niste moj narod”, bit će im rečeno: “Vi ste sinovi Boga živoga.”
1:11
Tada će se sakupiti sinovi Judini i sinovi Izraelovi i postavit će sebi jednoga glavara te će otići iz zemlje; jer će velik biti dan jezreelski.Dnevno čitanje Biblije
30 Studeni 2020

<< Hoš. 1 | Hoš. 2 | Otkr. 1 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje