1 Kraljevima

Poglavlje 18

Ilija se sučeljava s Ahabom

18:1
I dogodilo se, poslije mnogo dana, da je treće godine Iliji došla riječ GOSPODNJA govoreći: “Idi, pokaži se Ahabu pa ću pustiti kišu na zemlju.”
18:2
I Ilija je otišao pokazati se Ahabu. A u Samariji je vladala strašna glad.
18:3
A Ahab je pozvao Obadiju koji je bio upravitelj njegova doma. (A Obadija se jako bojao GOSPODA;
18:4
jer se tako zbilo, kad je Jezabela istrijebila proroke GOSPODNJE, da je Obadija uzeo stotinu proroka i sakrio ih po pedesetoricu u jednu špilju te ih je hranio kruhom i vodom.)
18:5
I Ahab je rekao Obadiji: “Idi po zemlji, na sve izvore vode i na sve potoke, možda nađemo trave da sačuvamo na životu konje i mazge, da ne izgubimo sve životinje.”
18:6
Tako su među sobom podijelili zemlju kroz koju će prolaziti: Ahab je sâm otišao jednim putem, a Obadija je sâm otišao drugim putem.
18:7
I dok je Obadija bio na putu, gle, susreo ga je Ilija; i prepoznao ga je te pao na lice svoje pa rekao: “Jesi li to ti, gospodaru moj, Ilijo?”
18:8
A on mu je odgovorio: “Ja sam! Idi, reci svome gospodaru: ‘Evo, Ilija je ovdje!’ ”
18:9
Nato je ovaj rekao: “Što sam sagriješio da ti slugu svojega predaješ u ruke Ahabu da me pogubi?
18:10
Neka GOSPOD Bog tvoj, živi, nema naroda ili kraljevstva kamo moj gospodar nije slao da te traže. I kad su mu rekli: ‘Nema ga!’ zakleo je kraljevstvo i narod što te nisu našli.
18:11
I ti sada govoriš: ‘Idi, reci svome gospodaru: Evo, Ilija je ovdje!’
18:12
I dogodit će se, čim ja odem od tebe, da će te Duh GOSPODNJI odnijeti ne znam kamo. I tako kada dođem i kažem Ahabu, a on te nije mogao pronaći, ubit će me! A ja sluga tvoj bojim se GOSPODA od mladosti svoje!
18:13
Zar nije rečeno mome gospodaru što sam učinio kad je Jezabela poubijala proroke GOSPODNJE, kako sam sakrio stotinu ljudi od proroka GOSPODNJIH, po pedeset u jednu spilju te ih hranio kruhom i vodom?
18:14
A ti sada kažeš: ‘Idi, reci svome gospodaru: Evo, Ilija je ovdje!’ Pa on će me ubiti!”
18:15
Nato mu je Ilija odgovorio: “Neka GOSPOD nad vojskama živi, pred kojim stojim, zasigurno ću mu se danas pokazati.”
18:16
Tako je Obadija otišao u susret Ahabu i dojavio mu to, a Ahab je pošao u susret Iliji.
18:17
I dogodilo se, kad je Ahab ugledao Iliju da ga je Ahab upitao: “Jesi li ti onaj koji donosiš nevolju Izraelu?”
18:18
A on je odgovorio: “Ne donosim ja nevolju Izraelu, nego ti i dom očeva tvojih, pošto ste napustili zapovijedi GOSPODNJE, a ti si počeo slijediti Baale.
18:19
Stoga sada pošalji da se sakupi sav Izrael k meni na gori Karmelu, te četiri stotine pedeset proroka Baalovih i četiri stotine proroka gajeva koji jedu za Jezabelinim stolom.”

Poraz Baalovih proroka

18:20
Tako je Ahab poslao po sve sinove Izraelove i sakupio proroke na gori Karmelu.
18:21
Tada je Ilija pristupio svemu narodu i rekao: “Dokle ćete vi zastajkivati između dva mišljenja? Ako GOSPOD jest Bog, slijedite njega; ako je Baal, onda slijedite njega.” A narod mu nije odgovorio ni jednu riječ.
18:22
Nato je Ilija rekao narodu: “Ja, i jedino ja, ostao sam kao prorok GOSPODNJI, a Baalovih proroka je četiri stotine i pedeset.
18:23
Stoga neka nam daju dva junca i neka oni izaberu sebi jednoga junca pa neka ga rasijeku i polože ga na drva, no neka ne podmeću ognja. Ja ću prirediti drugoga junca i položiti ga na drva i neću podmetnuti ognja.
18:24
Zatim vi prizovite ime svojih bogova, a ja ću prizvati ime GOSPODNJE: i Bog koji odgovori ognjem, neka taj bude Bog.” Nato je sav narod odgovorio i rekao: “To je dobro rečeno!”
18:25
Tada je Ilija rekao prorocima Baalovim: “Izaberite si jednoga junca i priredite ga vi prvi, jer vas je mnogo. I prizovite ime svojih bogova, no ne podmećite ognja.”
18:26
Nato su oni uzeli junca koji im je predan te su ga priredili. I prizivali su ime Baalovo od jutra do podneva govoreći: “Baale, usliši nas!” Ali nije bilo ni glasa, niti nekoga da odgovori. I skakali su po žrtveniku koji je bio napravljen.
18:27
I dogodilo se, u podne da im se Ilija narugao i rekao: “Glasnije vičite, jer on je bog; ili razgovara ili ima posla ili je na putu; ili možda on spava pa ga treba probuditi!”
18:28
Nato su oni počeli vikati još glasnije i rezati se noževima i skalpelima, po njihovom običaju, sve dok ih nije oblila krv.
18:29
I dogodilo se, kad je prošlo podne, a oni su prorokovali sve dok nije došlo vrijeme za prinašanje večernje žrtve, da nije bilo nikakvog glasa ni nekoga da odgovori ni nekoga da se obazre.
18:30
Tada je Ilija rekao svemu narodu: “Približite se k meni!” I sav mu se narod približio. Nato je on popravio žrtvenik GOSPODNJI koji je bio porušen.
18:31
Zatim je Ilija uzeo dvanaest kamenova prema broju plemena sinova Jakova, kome je došla riječ GOSPODNJA govoreći: “Izrael će biti ime tvoje!”
18:32
I od tih kamenova sagradio je žrtvenik imenu GOSPODNJEMU i oko žrtvenika načinio je jarak, toliko velik da u njega mogu stati dvije mjere sjemenja.
18:33
Tada je posložio drva i rasjekao junca te ga položio na drva i rekao: “Napunite vodom četiri bačve i izlijte je na žrtvu paljenicu i na drva!”
18:34
Zatim je rekao: “Učinite to i drugi put!” I oni su to učinili i drugi put. Zatim je rekao: “Učinite to i treći put.” I oni su to učinili i treći put.
18:35
I voda je tekla oko žrtvenika; a on je i jarak napunio vodom.
18:36
I dogodilo se u vrijeme prinašanja večernje žrtve, da se prorok Ilija primaknuo i rekao: “GOSPODE, Bože Abrahamov, Izakov i Izraelov, neka se obznani danas da si ti Bog u Izraelu i da sam ja sluga tvoj i da sam na riječ tvoju učinio sve ovo.
18:37
Usliši me, GOSPODE, usliši me, da bi ovaj narod znao da si ti, GOSPOD, Bog i da ćeš ti ponovo obratiti srca njihova.”
18:38
Nato je oganj GOSPODNJI pao i progutao žrtvu paljenicu i drva i kamenje i prašinu i polaptao vodu koja je bila u jarku.
18:39
A kad je to vidio sav narod, pali su na lica svoja te rekli: “GOSPOD, on je Bog! GOSPOD, on je Bog!”
18:40
Tada im je Ilija rekao: “Pohvatajte proroke Baalove! Neka nijedan od njih ne umakne!” I oni su ih pohvatali. Zatim ih je Ilija odveo niže do potoka Kišona i ondje ih je pogubio.

GOSPOD šalje kišu

18:41
Nato je Ilija rekao Ahabu: “Idi gore, jedi i pij, jer se čuje zvuk obilne kiše.”
18:42
Tako je Ahab uzašao da jede i pije. A Ilija je uzašao na vrh Karmela; i prignuo se k zemlji i stavio lice svoje među koljena.
18:43
Zatim je rekao svome slugi: “Idi sad gore i pogledaj prema moru.” I ovaj je otišao gore i pogledao te rekao: “Nema ničega!” Nato mu je on rekao: “Vrati se sedam puta.”
18:44
I dogodilo se sedmog puta da je ovaj rekao: “Gle, diže se iz mora oblak malen kao ruka čovječja.” Tada je Ilija rekao: “Uzađi, kaži Ahabu: ‘Upregni bojna kola svoja i siđi da te kiša ne zadrži.’ ”
18:45
I dogodilo se u međuvremenu da se nebo zamračilo od oblaka i vjetra i nastala je jaka kiša. Nato je Ahab uzjahao te otišao u Jezreel.
18:46
A ruka GOSPODNJA bila je nad Ilijom te on opasao bokove svoje i otrčao pred Ahabom do ulaza u Jezreel.Dnevno čitanje Biblije
5 Lipanj 2023

<< I. Kra. 17 | I. Kra. 18 | Ps. 111 | Djel. 22 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje