2 Samuelova

Poglavlje 20

Šebina pobuna

20:1
I dogodilo se da je ondje bio Belijalov čovjek po imenu Šeba, sin Bikrijev, Benjaminovac. I on je zatrubio u trubu i rekao: “Mi nemamo dio kod Davida ni nemamo baštinu kod sina Jišajeva! Svaki svome šatoru, Izraele!”
20:2
Tako su svi ljudi iz Izraela uzlazili od Davida i počeli slijediti Šebu, sina Bikrijeva; no ljudi iz Jude prionuli su uz svoga kralja, od Jordana sve do Jeruzalema.
20:3
Zatim se David vratio u svoj dvor u Jeruzalem. Tada je kralj uzeo deset žena, svojih inoča koje je bio ostavio da čuvaju dvor te ih stavio pod stražu. I hranio ih je, ali nije ulazio k njima. Tako su one bile zatvorene sve do dana svoje smrti, živeći u udovištvu.
20:4
Tada je kralj rekao Amasi: “Sakupi mi ljude iz Jude u roku od tri dana, a i ti budi ovdje nazočan!”
20:5
Tako je Amasa otišao da sakupi ljude iz Jude, ali se zadržao duže od određenog vremena koje mu je on bio odredio.
20:6
Tada je David rekao Abišaju: “Sada će nam Šeba, sin Bikrijev, učiniti više štete nego je učinio Abšalom. Uzmi ti sluge svoga gospodara i kreni u potjeru za njim da ne stekne sebi tvrde gradove i ne pobjegne nam!”
20:7
I za njim su izašli Joabovi ljudi i Kerećani i Pelećani i svi junaci; i izašli su oni iz Jeruzalema da krenu u potjeru za Šebom, sinom Bikrijevim.
20:8
Kad su bili kod Velikoga kamena koji je u Gibeonu, Amasa je došao pred njih. A Joabova odjeća koju je imao na sebi bila je pripasana na njemu, a preko nje pojas s mačem pripasanim uz bokove njegove u koricama; i kako je krenuo naprijed, mač je ispao.
20:9
Tada je Joab rekao Amasu: “Jesi li ti zdravo, brate moj?” Nato je Joab uhvatio Amasu desnom rukom za bradu da ga poljubi.
20:10
No Amasa nije obratio pažnju na mač koji je bio u Joabovoj ruci; tako ga je on udario njime u peto rebro i prosuo mu utrobu na zemlju, i nije ga ponovo udario, te je ovaj poginuo. Zatim su Joab i Abišaj, brat njegov krenuli u potjeru za Šebom, sinom Bikrijevim.
20:11
A jedan je od Joabovih ljudi ostao uz njega i rekao: “Onaj kome je omilio Joab i onaj koji je za Davida, neka taj pođe za Joabom!”
20:12
A Amasa se valjao u krvi nasred glavnog puta. I kad je onaj čovjek vidio da je sav narod zastao, odvukao je Amasu s glavnog puta u polje i bacio preko njega platno pošto je vidio da je zastajao svaki koji pored njega prolazio.
20:13
Kad je on bio uklonjen s glavnog puta, sav je narod krenuo dalje za Joabom, kako bi pošli u potjeru za Šebom, sinom Bikrijevim.
20:14
I prošao je on kroz sva plemena Izraelova sve do Abela i do Betmaake i kroz sve Berijce. Zatim su se sakupili zajedno pa su i oni pošli za njim.
20:15
I došli su i opkolili ga u Abelu Betmaakskom te su naspram gradu nasuli nasip koji je stajao u prokopu. Tada je sav narod koji je bio s Joabom počeo razbijati zid da ga sruši.
20:16
Tada je jedna mudra žena zavapila iz grada: “Čujte! Čujte! Molim vas, recite Joabu: ‘Priđi ovamo, da mogu razgovarati s tobom!’ ”
20:17
A kad je on prišao k njoj, žena ga je upitala: “Jesi li ti Joab?” A on je odgovorio: “Ja sam taj.” Nato mu je ona rekla: “Poslušaj riječ sluškinje svoje!” A on je odgovorio: “Ja slušam.”
20:18
Tada je rekla govoreći: “Davno su običavali reći govoreći: ‘Zasigurno treba tražiti savjet kod Abela’ i tako su završili slučaj.
20:19
Ja sam jedna od onih koje su miroljubive i vjerne u Izraelu. Ti tražiš da se uništiti jedan grad i jedna majka u Izraelu. Zašto gutaš baštinu GOSPODNJU?”
20:20
Nato je Joab odgovorio i rekao: “Daleko od toga, daleko to bilo od mene da ja želim progutati ili uništiti!
20:21
Nije to takav slučaj, nego je jedan čovjek iz Efrajimove gore, po imenu Šeba, sin Bikrijev, podigao ruku svoju na kralja, baš na Davida. Predajte samo njega pa ću ja otići od grada!” Tada je žena rekla Joabu: “Evo, glava njegova bit će ti bačena preko zida!”
20:22
Zatim je ta žena otišla k svemu narodu u mudrosti svojoj. Tada su odsjekli glavu Šebi, sinu Bikrijevu te su je bacili Joabu. Nato je on zatrubio u trubu te su se povukli od grada, svaki u svoj šator. A Joab se vratio kralju u Jeruzalem.
20:23
A Joab je bio nad svom vojskom Izraelovom. A Benaja, sin Jehojadin bio je nad Kerećanima i Pelećanima.
20:24
A Adoram je bio nad dankom. A Jehošafat, sin Ahiludov bio je zapisničar.
20:25
A Ševa je bio pisar. A Zadok i Abijatar bili su svećenici.
20:26
Također je i Ira Jairanin bio glavar kod Davida.

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje