2 Samuelova

Poglavlje 21

David se osvećuje Gibeoncima

21:1
Tada je u dane Davidove tri godine trajala glad, godinu za godinom. Tada je David zatražio savjet od GOSPODA. I GOSPOD je odgovorio: “To je zbog Šaula i zbog njegovog krvožednog doma, zato što je pogubio Gibeonce.”
21:2
Nato je kralj sazvao Gibeonce i rekao im; (a ti Gibeonci nisu bili od sinova Izraelovih nego od ostatka Amorejaca, a njima su se sinovi Izraelovi bili zakleli, no Šaul je tražio da ih pogubi, u svojoj revnosti za sinove Izraelove i Judu.)
21:3
Zato je David rekao Gibeoncima: “Što da učinim za vas? I čime da izvršim pomirenje da biste vi mogli blagosloviti baštinu GOSPODNJU?”
21:4
Tada su mu Gibeonci rekli: “Ne želimo imati ni srebra ni zlata od Šaula ni od doma njegova, niti nam treba da se pogubi bilo koji čovjek u Izraelu.” Nato je on rekao: “Što vi kažete, učinit ću to za vas.”
21:5
A oni su odgovorili kralju: “Čovjek koji nas je zatirao i koji je smišljao protiv nas da nas uništi tako da ne ostanemo ni u kojem Izraelovom području,
21:6
neka nam se od njegovih sinova preda sedam ljudi da ih objesimo pred GOSPODOM u Gibei koja pripada Šaulu, koga je GOSPOD bio izabrao.” Nato je kralj rekao: “Ja ću ih predati.”
21:7
No kralj je poštedio Mefibošeta sina Jonatana, sina Šaulova, zbog zakletve GOSPODNJE koja je bila između njih, između Davida i Jonatana, sina Šaulova.
21:8
Ali je kralj uzeo dvojicu sinova Rizpe, kćerke Ajine, koje je ona rodila Šaulu, Armonija i Mefibošeta, i svih pet sinova Mikale, kćerke Šaulove, koje je ona othranila Adrielu, sinu Barzilaja Meholaćanina.
21:9
I on je njih predao u ruke Gibeoncima, a oni su ih objesili na brdu pred GOSPODOM. I sva su sedmorica pala zajedno, a bili su pogubljeni u danima žetve, u prvim danima, na početku žetve ječma.
21:10
Tada je Rizpa, kći Ajina, uzela kostrijet i prostrla je za sebe na stijeni, od početka žetve sve dok voda s neba nije kapala na njih, i nije dopuštala pticama nebeskim da počivaju na njima danju ni poljskim zvijerima noću.
21:11
I dojavljeno je to Davidu što je učinila Rizpa, kći Ajina, Šaulova inoča.
21:12
Zatim je David otišao i uzeo Šaulove kosti i kosti Jonatana njegova sina od ljudi iz Jabešgileada, koje su oni bili ukrali s ulice u Betšanu, gdje su ih Filistejci objesili kad su Filistejci pogubili Šaula u Gilboi.
21:13
Zatim je prenio odande Šaulove kosti i kosti Jonatana, sina njegova; i pridružili su ih kostima onih koji su bili obješeni.
21:14
I pokopali su kosti Šaulove i kosti Jonatana, sina njegova u zemlji Benjaminovoj, u Zeli, u grobnici Kiša, oca njegova. I izvršili su sve što je kralj zapovjedio. A nakon toga, Bog se zauzeo za zemlju.

Rat s Filistejcima

21:15
Nadalje Filistejci su još jednom iznova zaratili s Izraelom. I sišli su David i sluge njegove i borili se protiv Filistejaca; i David se umorio.
21:16
Tada je Išbibenob, koji je bio od sinova diva, čije je koplje imalo težinu tri stotine šekela u težini mjedi i koji je bio opasan novim mačem, mislio da će ubiti Davida.
21:17
Ali mu je Abišaj, sin Zerujin priskočio u pomoć te je udario Filistejca i ubio ga. Tada su mu se Davidovi ljudi zakleli govoreći: “Nećeš više ići s nama u boj, da ne ugasiš svjetiljku Izraelovu!”
21:18
I dogodilo se nakon toga da je ponovo došlo do bitke s Filistejcima u Gobu; tada je Sibekaj Hušanin pogubio Safa, koji je bio od sinova diva.
21:19
I ponovo je došlo do bitke u Gobu s Filistejcima gdje je Elhanan, sin Jaareoregima Betlehemca pogubio brata Golijata Gitijca, čije je koplje imalo kopljaču poput tkalačkog vratila.
21:20
Zatim je još došlo do bitke u Gatu, gdje je bio neki čovjek krupna stasa: imao je taj na svakoj ruci šest prstiju i na svakoj nozi šest prstiju, dvadeset i četiri na broj. A on je također bio rođen od diva.
21:21
I kad je on počeo prkositi Izraelu pogubio ga je Jonatan, sin Šimeja, brata Davidova.
21:22
Ova četvorica su bili rođeni od diva iz Gata, a pali su od ruke Davidove i od ruke slugu njegovih.

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje