Ezekijel

Poglavlje 48

48:1
A ovo su imena plemenā: od krajnjega sjevera do puta za Hetlon, kada netko ide do Hamata, Hazarenana, granicom Damaska prema sjeveru do područja Hamata; jer to su mu istočna i zapadna strana, jedan dio bit će za Dana;
48:2
a uz granicu Danovu, od istočne strane do zapadne strane, jedan dio bit će za Ašera;
48:3
a uz granicu Ašerovu, od istočne strane sve do zapadne strane, jedan dio bit će za Naftalija;
48:4
a uz granicu Naftalijevu, od istočne strane do zapadne strane, jedan dio bit će za Manašea;
48:5
a uz granicu Manašeovu, od istočne strane do zapadne strane, jedan dio bit će za Efrajima;
48:6
a uz granicu Efrajimovu, od istočne strane sve do zapadne strane, jedan dio bit će za Rubena;
48:7
a uz granicu Rubenovu, od istočne strane do zapadne strane, jedan dio bit će za Judu.
48:8
A uz granicu Judinu, od istočne strane do zapadne strane, bit će prinos što ćete ga prinijeti: dvadeset i pet tisuća trski u širinu, a u duljinu kao i svaki od drugih dijelova, od istočne strane do zapadne strane; a usred njega bit će Svetište.
48:9
Taj prinos što ćete ga prinijeti GOSPODU bit će dvadeset i pet tisuća u duljinu i deset tisuća u širinu.
48:10
I taj sveti prinos bit će za njih, baš za svećenike: prema sjeveru dvadeset i pet tisuća u duljinu, i prema zapadu deset tisuća u širinu, i prema istoku deset tisuća u širinu, a prema jugu dvadeset i pet tisuća u duljinu; a Svetište GOSPODNJE bit će usred njega.
48:11
Bit će to za svećenike koji su posvećeni, od sinova Zadokovih, koji su izvršavali dužnost za mene, koji nisu zastranili kad su zastranili sinovi Izraelovi, kao što su Leviti zastranili.
48:12
I taj prinos od te zemlje što je prinesen bit će za njih nešto najsvetije, uz granicu Levitsku.
48:13
A nasuprot granici svećeničkoj Leviti će imati dvadeset i pet tisuća u duljinu i deset tisuća u širinu. Ukupna duljina bit će dvadeset i pet tisuća, a širina deset tisuća.
48:14
I ništa od toga ne smiju prodati ni razmijeniti, ni prenositi na koga prvinu zemlje jer je ona sveta GOSPODU.
48:15
A ostatak, pet tisuća u širinu nasuprot dvadeset i pet tisuća u duljinu, bit će nesveto mjesto za taj grad, za prebivanje i za predgrađa; a grad će biti usred njega.
48:16
A ovo neka budu mjere njegove: sa sjeverne strane, četiri tisuće i pet stotina, i s južne strane, četiri tisuće i pet stotina, i s istočne strane, četiri tisuće i pet stotina, i sa zapadne strane, četiri tisuće i pet stotina.
48:17
A predgrađa grada bit će: dvije stotine i pedeset prema sjeveru i dvije stotine i pedeset prema jugu i dvije stotine i pedeset prema istoku i dvije stotine i pedeset prema zapadu.
48:18
A ono što ostane u duljinu nasuprot prinosu od svetog dijela iznosit će deset tisuća prema istoku i deset tisuća prema zapadu; i bit će to nasuprot prinosu od svetog dijela; a prihod od toga neka bude za hranu onima koji služe gradu.
48:19
A oni koji služe gradu služit će mu iz svih plemena Izraelovih.
48:20
Sav taj prinos bit će dvadeset i pet tisuća s dvadeset i pet tisuća; prinijet ćete četverokutni sveti prinos, zajedno s gradskim posjedom.
48:21
A što preostane, s jedne i s druge strane uzduž svetoga prinosa i gradskoga posjeda, bit će za Kneza: ispred dvadeset i pet tisuća svetoga prinosa prema istočnoj granici i ispred dvadeset i pet tisuća na zapadu prema zapadnoj granici, nasuprot dijelovima za Kneza; i to će biti sveti prinos, a Svetište Doma bit će usred toga.
48:22
Nadalje od posjeda za Levite i od posjeda gradskoga, budući da su usred onoga što je Knezovo, sve između granice Judine i granice Benjaminove bit će za Kneza.
48:23
A što se tiče ostalih plemena, od istočne strane do zapadne strane, jedan dio imat će Benjamin;
48:24
a uz granicu Benjaminovu, od istočne strane do zapadne strane, jedan dio imat će Šimun;
48:25
a uz granicu Šimunovu, od istočne strane do zapadne strane, jedan dio imat će Isakar;
48:26
a uz granicu Isakarovu, od istočne strane do zapadne strane, jedan dio imat će Zebulun;
48:27
a uz granicu Zebulunovu, od istočne strane do zapadne strane, jedan dio imat će Gad;
48:28
a uz granicu Gadovu, na južnoj strani, prema jugu, bit će granica baš od Tamara do voda svađa kod Kadeša te rijekom prema Velikom moru.
48:29
To je zemlja koju ćete ždrijebom razdijeliti plemenima Izraelovim u baštinu i to su dijelovi njihovi,” govori Gospodin BOG.

Gradska vratā

48:30
“A ovo su izlazi iz grada sa sjeverne strane, mjere četiri tisuće i pet stotina,
48:31
a gradska vratā bit će nazvana po imenima plemena Izraelovih; troja vrata na sjeveru, jedna vrata Rubenova, jedna vrata Judina, jedna vrata Levijeva;
48:32
a s istočne strane, četiri tisuće i pet stotina; još troja vrata, jedna vrata Josipova, jedna vrata Benjaminova i jedna vrata Danova;
48:33
i s južne strane, mjere četiri tisuće i pet stotina; još troja vrata, jedna vrata Šimunova, jedna vrata Isakarova, jedna vrata Zebulunova;
48:34
zapadna strana, četiri tisuće i pet stotina s njihovim trojim vratima, jedna vrata Gadova, jedna vrata Ašerova, jedna vrata Naftalijeva.
48:35
Sve unaokolo bilo je osamnaest tisuća mjera. A ime tome gradu od onoga dana bit će: ‘GOSPOD je ondje’.”Dnevno čitanje Biblije
24 Studeni 2022

<< Ezek. 47 | Ezek. 48 | I Ivan 4 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje