Levitski zakon

Poglavlje 27

Zakoni o zavjetima

27:1
Tada je GOSPOD rekao Mojsiju govoreći:
27:2
“Govori sinovima Izraelovim i reci im: ‘Kada čovjek učini jedinstven zavjet, neka te osobe budu za GOSPODA prema tvojoj procjeni,
27:3
a tvoja procjena neka bude: za muško od dvadeset sve do šezdeset godina starosti, ta tvoja procjena neka bude pedeset šekela u srebru, prema šekelu svetišta,
27:4
a ako bude žensko, tada tvoja procjena neka bude trideset šekela.
27:5
A ako je od pet godina starosti sve do dvadeset godina tada neka tvoja procjena bude: za muško dvadeset šekela, a za žensko deset šekela.
27:6
A ako bude od jednog mjeseca starosti sve do pet godina starosti, tada neka tvoja procjena bude: za muško pet šekela u srebru, a za žensko neka tvoja procjena bude tri šekela u srebru.
27:7
A ako bude od šezdeset godina starosti pa naviše, ako je muškarac, neka tvoja procjena bude petnaest šekela, a za žensko deset šekela.
27:8
Ali ako je on siromašniji od tvoje procjene, tada neka se izvede pred svećenika pa neka ga svećenik procijeni; neka ga svećenik procijeni prema njegovim mogućnostima.
27:9
Ako li bude neka životinja koju čovjek donosi kao prinos GOSPODU, sve takvo što netko daje GOSPODU, bit će sveto.
27:10
Neka ga se ne izmjenjuje niti ga se mijenja, bilo dobro za loše ili loše za dobro. Ako li se ipak napravi zamjena životinje za životinju, tada će i ona što ga je zamijenila biti sveta.
27:11
A ako to bude bilo koja nečista životinja koja se ne može prinositi kao žrtva GOSPODU, onda neka takvu životinju izvede k svećeniku
27:12
pa neka je svećenik procijeni; je li dobra ili loša, kako je ti procijeniš, koji si svećenik, tako neka bude.
27:13
No ako je on ipak želi otkupiti, tada neka doda tvojoj procjeni jednu njezinu petinu.
27:14
A kad čovjek posveti svoju kuću da bude sveta GOSPODU, tada neka je svećenik procijeni, je li dobra ili loša. Kako je svećenik procijeni, tako neka ostane.
27:15
A ako onaj koji ju je posvetio želi otkupiti svoju kuću, tada neka doda tvojoj procjeni petinu novaca, pa neka bude njegova.
27:16
A ako netko posveti GOSPODU neki dio polja u svom vlasništvu, tada neka tvoja procjena bude prema njegovu sjemenu: za jedan homer ječmena sjemena neka bude vrijednost pedeset šekela srebra.
27:17
Ako tko posveti svoje polje za jubilarne godine, neka ostane prema tvojoj procjeni.
27:18
No ako tko svoje polje posveti nakon jubileja, tada neka mu svećenik proračuna svotu novca prema godinama što su preostale sve do jubilarne godine, te neka ona bude manja od tvoje procjene.
27:19
A ako onaj koji je posvetio polje želi da ga nekako otkupi, tada neka tvojoj procjeni doda jednu petinu novca pa neka mu to bude osigurano.
27:20
Ako li ne otkupi polje ili ako polje proda drugom čovjeku, više se ne može otkupiti.
27:21
No to polje, kad bude otpušteno na jubilej, neka bude sveto za GOSPODA kao zavjetovano polje. Neka taj posjed bude svećenikov.
27:22
Ako li čovjek posveti GOSPODU polje koje je kupio koje nije od polja u njegovom posjedu,
27:23
tada neka mu svećenik proračuna vrijednost tvoje procjene sve do jubilarne godine. I toga dana neka plati tvoju procjenu kao nešto sveto za GOSPODA.
27:24
U jubilarnoj godini polje neka se vrati onome od koga je kupljeno, baš onome kome je pripadao posjed polja.
27:25
A svaka tvoja procjena neka bude prema šekelu svetišta: dvadeset gera neka bude šekel.
27:26
Samo prvinu od životinja koja treba biti GOSPODNJA prvina, neka to nijedan čovjek ne posvećuje, bio to vol ili ovca, to je GOSPODNJE.
27:27
A bude li od nečistih životinja, tada neka ih otkupi prema tvojoj procjeni te joj doda još petinu; ili ako se ne otkupi, tada neka se proda prema tvojoj procjeni.
27:28
Ali ništa od onoga što je zavjetovano, što je čovjek zavjetovao GOSPODU, od svega što on posjeduje, i od ljudi i životinja, i od polja u svom posjedu, neka se ne prodaje ili otkupljuje. Sve što je zavjetovano, to je najsvetije za GOSPODA.
27:29
Nitko zavjetovan, koji će biti zavjetovan od ljudi, neka se ne otkupljuje: nego neka se zasigurno pogubi.
27:30
I svaka desetina s polja, bilo od poljskih sjemena ili od plodova sa stabala, pripada GOSPODU; to je sveto za GOSPODA.
27:31
A ako netko ipak želi otkupiti nešto od svoje desetine, neka tome doda petinu od nje.
27:32
Što se tiče desetine od krda ili stada, baš sve što prolazi ispod štapa, deseto neka bude sveto za GOSPODA.
27:33
Neka ne ispituje je li dobro ili loše; ni neka se ga ne zamjenjuje. A ako se ga ipak zamijeni, tada neka i ono i njegova zamjena bude sveto, neka se ne otkupljuje.’ ”
27:34
To su zapovijedi koje je GOSPOD zapovjedio Mojsiju za sinove Izraelove na Sinajskoj gori.Dnevno čitanje Biblije
28 Veljača 2021

<< Levi. 27 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje