1 Ljetopisa

Poglavlje 9

Rodoslovlje povratnika

9:1
Tako je sav Izrael bio popisan po rodoslovljima i gle, ona su zapisana u Knjizi kraljeva Izraelovih i Judinih, oni koji su bili odvedeni u sužanjstvo u Babilon zbog svoga prijestupa.
9:2
A prvi stanovnici koji su počeli živjeti na svojim posjedima u svojim gradovima bili su Izraelci, svećenici, Leviti i Netinimci.
9:3
A u Jeruzalemu su počeli živjeti oni od sinova Judinih i od sinova Benjaminovih i od sinova Efrajimovih i Manašeovih:
9:4
Utaj, sin Amihuda, sina Omrija, sina Imrija, sina Banijeva, od sinova Faresa, sina Judina.
9:5
A od Šilonaca: Asaja, prvorođenac, i njegovi sinovi.
9:6
A od sinova Zerahovih: Jeuel i braća njihova, njih šest stotina i devedeset.
9:7
A od sinova Benjaminovih: Salu, sin Mešulama, sina Hodavije, sina Hasenuina;
9:8
te Ibneja, sin Jerohamov, i Ela, sin Uzija, sina Mikrijeva, i Mešulam, sin Šefatije, sina Reuela, sina Ibnijina;
9:9
i njihova braća prema svojim naraštajima, njih devet stotina pedeset i šest. Svi ovi ljudi bili su poglavari domova očinskih u domu očeva svojih.
9:10
A od svećenikâ: Jedaja i Jehojarib i Jakin
9:11
i Azarija, sin Hilkije, sina Mešulama, sina Zadoka, sina Meraijota, sina Ahitubova, vladara Doma Božjega;
9:12
te Adaja, sin Jerohama, sina Pašhura, sina Malkijaha; pa Maasiaj, sin Adiela, sina Jahzere, sina Mešulama, sina Mešilemita, sina Imerova;
9:13
i njihova braća, poglavari domova očeva svojih, njih tisuću sedam stotina i šezdeset; jako sposobni ljudi za rad u službi za Dom Božji.
9:14
A od Levita: Šemaja, sin Hašuba, sina Azrikama, sina Hašabijina, od sinova Merarijevih;
9:15
te Bakbakar, Hereš i Galal, i Matanija, sin Mike, sina Zikrija, sina Asafova;
9:16
pa Obadija, sin Šemaje, sina Galala, sina Jedutunova i Berekija, sin Ase, sina Elkane, koji je živio u selima netofaćanskim.
9:17
A vratari su bili: Šalum i Akub i Talmon i Ahiman, te njihova braća. Šalum je bio poglavar,
9:18
on je sve do sada služio na kraljevim vratima na istoku. Oni su bili vratari u četama od sinova Levijevih.
9:19
A Šalum, sin Kore, sina Ebijasafa, sina Korahova, i njegova braća iz doma oca njegova, Korahovci, bili su nad poslovima u službi, čuvari vrata Šatora, a njihovi očevi, pošto su bili nad vojskom GOSPODNJOM, bili su čuvari ulaza.
9:20
A Pinhas, sin Eleazarov, bio je u prošlim vremenima vladar nad njima i GOSPOD je bio s njim.
9:21
A Zaharija, sin Mešelemijin, bio je vratar na vratima Šatora za sastanke.
9:22
Svih ovih koji su bili izabrani da budu vratari na vratima bilo je dvije stotine i dvanaest. Ovi su bili obuhvaćeni svojim rodoslovljem u svojim selima. Njih su David i vidovnjak Samuel odredili za njihovu povjerenu službu.
9:23
Tako su oni i njihovi sinovi imali nadgledništvo nad vratima Doma GOSPODNJEGA, i to Doma Šatora, po odjelima.
9:24
Vratari su bili na četiri strane: prema istoku, zapadu, sjeveru i jugu.
9:25
A njihova braća koja su bila po njihovim selima dolazila su nakon sedam dana s vremena na vrijeme da budu s njima.
9:26
Jer su ti Leviti, četiri glavna vratara, bili u svojoj povjerenoj službi i bili su nad odajama i nad riznicama Doma Božjega.
9:27
I noćivali su oko Doma Božjega zato što je za njih to bila dužnost te je i otvaranje svakog jutra pripalo njima.
9:28
A neki od njih imali su dužnost oko posuđa za službu tako što su ga na broj unosili i iznosili.
9:29
Neki su od njih bili određeni i za nadgledanje posuđa i svega pribora za Svetište, te za fino brašno i vino i ulje i tamjan i mirodije,
9:30
a neki su od sinova svećeničkih radili pomast od tih mirodija.
9:31
A Matitija, jedan od Levitâ, koji je bio prvorođenac Šaluma Korahita, imao je povjerenu službu nad onime što se radi na tavi.
9:32
A drugi od njihove braće, sinovi od Kohatovaca, bili su nad prinesenim kruhovima, pripremajući ih svakog Šabata.
9:33
A ovo su pjevači, poglavari očeva Levitskih domova, koji su ostajali u odajama i bili slobodni; jer su oni bili zaposleni na tom poslu dan i noć.
9:34
Ti poglavari očeva Levitskih bili su poglavari po njihovim naraštajima. Ti su živjeli u Jeruzalemu.

Ponovljeno Šaulovo rodoslovlje

9:35
A u Gibeonu je živio Gibeonov otac Jehijel; a njegovoj ženi ime je bilo Maaka;
9:36
i njegov sin prvorođenac Abdon, zatim Zur i Kiš i Baal i Ner i Nadab
9:37
i Gedor i Ahjo i Zaharija i Miklot.
9:38
A Miklot je rodio Šimeama. I oni su također živjeli sa svojom braćom u Jeruzalemu, nasuprot svojoj braći.
9:39
I Ner je rodio Kiša, a Kiš je rodio Šaula, a Šaul je rodio Jonatana i Malkišua i Abinadaba i Ešbaala.
9:40
A sin Jonatanov je bio Meribbaal; i Meribbaal je rodio Miku.
9:41
A sinovi Mikini su bili: Piton i Melek i Tahrea i Ahaz.
9:42
I Ahaz je rodio Jaru, a Jara je rodio Alemeta i Azmaveta i Zimrija; a Zimri je rodio Mozu
9:43
i Moza je rodio Bineu. A njegov sin bio je Refaja, njegov sin Eleasa, njegov sin Azel.
9:44
A Azel je imao šestoricu sinova; a ovo su njihova imena: Azrikam, Bokeru i Išmael, i Šearija i Obadija i Hanan. Ti su bili sinovi Azelovi.Dnevno čitanje Biblije
25 Lipanj 2021

<< I. Lje. 9 | I. Lje. 10 | Ps. 119:57-64 | Rim. 9 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje