2 Kraljevima

Poglavlje 10

Pogubljeni Ahabovi sinovi

10:1
A Ahab je imao sedamdeset sinova u Samariji. I Jehu je napisao pisma i poslao ih u Samariju poglavarima jezreelskim, starješinama i skrbnicima Ahabove djece, govoreći:
10:2
“Sada, dok vam stiže ovo pismo, pošto su sinovi vašeg gospodara s vama, a s vama su kola i konji, i utvrđeni grad i bojna oprema,
10:3
pogledajte koji je najbolji i najprikladniji između sinova vašeg gospodara, pa ga postavite na prijestolje oca njegova te se borite za dom svoga gospodara.”
10:4
Ali su se oni prekomjere uplašili te rekli: “Gle, dva kralja nisu opstala pred njim, kako ćemo onda mi opstati?”
10:5
A onaj koji je bio nad domom i onaj koji je bio nad gradom, i starješine i skrbnici djece poručili su Jehuu govoreći: “Mi smo sluge tvoje i činit ćemo sve što nam budeš naložio; nikoga nećemo postaviti za kralja. Ti učini ono što je dobro u očima tvojim.”
10:6
Tada im je Jehu po drugi put napisao pismo govoreći: “Ako ste vi za mene i ako ćete slušati moj glas, uzmite glave tih ljudi, sinova svoga gospodara i dođite k meni u Jezreel sutra u to vrijeme.” A kraljevih sinova, pošto ih je bilo sedamdeset osoba, bili su kod gradskih velikaša koji su ih odgajali.
10:7
I dogodilo se, kad je to pismo stiglo k njima, da su uzeli kraljeve sinove i pobili njih sedamdeset osoba. A njihove glave stavili su u košare i poslali su ih njemu u Jezreel.
10:8
I glasnik je došao i dojavio mu govoreći: “Donijeli su glave kraljevih sinova.” Nato je on rekao: “Položite ih u dvije gomile kod ulaza u gradska vrata do jutra.”
10:9
I dogodilo se ujutro da je izašao i stao te rekao svemu narodu: “Vi ste pravedni! Gle, ja sam se urotio protiv svoga gospodara i ubio ga, ali tko je pobio sve ove?
10:10
Sada znate da nije palo na zemlju ništa od riječi GOSPODNJE koju je GOSPOD izrekao glede doma Ahabova; jer je GOSPOD izvršio ono što je govorio preko sluge svoga Ilije.”
10:11
Tako je Jehu pobio sve koji su u Jezreelu preostali iz doma Ahabova, sve velikaše njegove i rođake njegove i svećenike njegove, sve dok mu nitko nije preostao.
10:12
Zatim je ustao i otišao te došao u Samariju. I kako je bio na putu kod Strizarskog doma,
10:13
susreo se Jehu s braćom Ahazije, kralja Judina, te upitao: “Tko ste vi?” A oni su odgovorili: “Mi smo braća Ahazijina; i silazimo da pozdravimo sinove kraljeve i sinove kraljičine.”
10:14
Nato je on rekao: “Pohvatajte ih žive!” I pohvatali su ih žive te su ih pobili kod jame Strizarskog doma, tih četrdeset i dvojicu ljudi. Nije ostavio ni jednoga od njih.
10:15
A kad je otišao odande, naišao je na Jehonadaba, sina Rekabova, koji mu je dolazio u susret. I on ga je pozdravio i upitao ga: “Je li tvoje srce ispravno kao što je moje srce prema tvome srcu?” A Jehonadab je odgovorio: “Jest.” “Ako je tako, daj mi ruku.” I on mu je dao ruku te ga je ovaj uzeo k sebi u kola.
10:16
Zatim je rekao: “Pođi sa mnom i gledaj moju revnost za GOSPODA.” Tako ga je vozio u svojim kolima.
10:17
I kad je došao u Samariju, poubijao je sve koji su preostali Ahabu u Samariji, sve dok ga nije istrijebio, prema besjedi koju je GOSPOD izgovorio Iliji.

Jehu pogubljuje

Baalove proroke

10:18
Zatim je Jehu sakupio sav narod i rekao mu: “Ahab je nešto malo služio Baalu; ali Jehu će mu služiti puno više.
10:19
Stoga mi sada pozovite sve proroke Baalove, sve njegove sluge i sve njegove svećenike, neka ni jedan ne izostane, jer ću izvršiti veliku žrtvu Baalu. Svaki koji će izostati, neće više živjeti.” No Jehu je to napravio lukavo, s namjerom da uništi Baalove štovatelje.
10:20
Zatim je Jehu rekao: “Proglasite svečanu skupštinu za Baala.” I proglasili su je.
10:21
I Jehu je poslao to po svemu Izraelu; i došli su svi Baalovi štovatelji, tako da nije bilo nijednog čovjeka koji je ostao da ne bi došao. I ušli su u Baalov dom te se Baalov dom napunio od jednoga kraja do drugoga.
10:22
Tada je on rekao onomu koji je bio nad sakristijom: “Iznesi odore svim Baalovim štovateljima.” I on im je iznio odore.
10:23
Zatim je Jehu ušao u Baalov dom s Jehonadabom, sinom Rekabovim, te rekao Baalovim štovateljima: “Ispitajte i pogledajte da nema ovdje s vama nijednog od slugu GOSPODNJIH, nego samo Baalovih štovatelja.”
10:24
I dok su pošli prinositi žrtve i žrtve paljenice, Jehu je vani odredio osamdeset svojih ljudi te im rekao: “Ako koji od ljudi koje sam ja doveo u ruke vaše umakne, onaj koji mu dopusti otići, svoj će život dati za njegov život.”
10:25
I dogodilo se, čim je završio prinošenje žrtve paljenice, da je Jehu rekao stražarima i zapovjednicima: “Uđite i pobijte ih! Neka nitko ne izađe!” I pobili su ih oštricom mača; i stražari i zapovjednici pobacali su ih van. Zatim su otišli do grada Baalova doma.
10:26
I iznesli su kipove iz Baalova doma i spalili ih.
10:27
Zatim su razorili kip Baalov pa su razorili dom Baalov i napravili od njega kuću za zahod koja je ostala sve do dana današnjega.

Jehu kraljuje u Izraelu

10:28
Tako je Jehu istrijebio Baala iz Izraela.
10:29
Ipak, od grijehā Jeroboama, sina Nebatova, koji je navodio Izraela na grijeh, Jehu nije od njih odstupio, to jest, od zlatnih telaca koji su bili u Betelu i koji su bili u Danu.
10:30
Tada je GOSPOD rekao Jehuu: “Zato što si dobro proveo ono što je ispravno u mojim očima i da si učinio domu Ahabovu sve što mi je bilo na srcu, tvoji će sinovi do četvrtoga naraštaja sjediti na prijestolju Izraelovu.”
10:31
Ali Jehu nije pazio da hodi svim srcem svojim po zakonu GOSPODA, Boga Izraelova. Jer nije odstupio od grijeha Jeroboamovih kojima je navodio Izraela na grijeh.
10:32
U one dane GOSPOD je počeo skraćivati Izraela da bude manji; i Hazael ih je udarao po svim krajevima Izraelovim:
10:33
od Jordana prema istoku, po svoj zemlji gileadskoj, od Gadovaca, Rubenovaca i Manašeovaca, pa od Aroera koji je pored rijeke Arnon, sve do Gileada i Bašana.
10:34
A ostala djela Jehuova, i sve što je činio, i sva moć njegova, nije li to zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva Izraelovih?
10:35
I Jehu je usnuo s očevima svojim i pokopali su ga u Samariji. A Jehoahaz, sin njegov, zakraljio se umjesto njega.
10:36
A vremena tijekom kojega je Jehu kraljevao nad Izraelom u Samariji bilo je dvadeset i osam godina.Dnevno čitanje Biblije
11 Lipanj 2024

<< II. Kra. 9 | II. Kra. 10 | Ps. 117 | Djel. 28 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje