Ezekijel

Poglavlje 45

Sveti dio zemlje

45:1
“Nadalje kada budete ždrijebom dijelili zemlju u baštinu, prinijet ćete prinos GOSPODU, sveti dio zemlje: duljina neka bude duljina od dvadeset i pet tisuća trski, a širina neka bude deset tisuća. To neka bude sveto po svim međama svojim unaokolo.
45:2
Od toga neka za Svetište bude pet stotina u duljinu, i pet stotina u širinu, četverokutno sve unaokolo; i pedeset lakata za predgrađe njegovo sve unaokolo.
45:3
I od te mjere izmjeri u duljinu dvadeset i pet tisuća, a u širinu deset tisuća; i u tome neka bude Svetište i Najsvetiji predio.
45:4
Taj sveti dio zemlje bit će za svećenike, poslužitelje Svetišta, koji pristupaju da poslužuju GOSPODU; i bit će to mjesto za kuće njihove, i sveto mjesto za Svetište.
45:5
A dvadeset i pet tisuća u duljinu i deset tisuća u širinu neka bude i za Levite, poslužitelje Doma, njima neka u posjed pripadne dvadeset odaja.
45:6
I za posjed u gradu odredite pet tisuća u širinu i dvadeset i pet tisuća u duljinu, usporedo s prinosom od svetoga dijela. To će biti za sav dom Izraelov.

Dio za Kneza

45:7
A dio neka bude za Kneza s jedne strane i s druge strane prinosa od svetoga dijela i gradskoga posjeda, ispred prinosa od svetoga dijela i ispred gradskoga posjeda, od zapadne strane prema zapadu i od istočne strane prema istoku, a duljina neka bude razmjerna jednom od dijelova, od zapadne međe do istočne međe.
45:8
Na toj zemlji neka bude njegov posjed u Izraelu. I knezovi moji više neće tlačiti narod moj; a ostatak zemlje podarit će domu Izraelovu po plemenima njihovima.”
45:9
Ovako govori Gospodin BOG: “Dosta je, knezovi Izraelovi! Maknite nasilje i pljačku i provodite sudove i pravdu. Uklonite iznuđivanja naroda mojega”, govori Gospodin BOG.
45:10
“Imat ćete pravednu vagu i pravednu efu i pravedni bat.
45:11
Efa i bat bit će iste mjere: bat će iznositi desetinu homera, i efa desetinu homera; mjera će im biti prema homeru.
45:12
A šekel će biti dvadeset gera; dvadeset šekela, dvadeset i pet šekela i petnaest šekela bit će vam mina.”
45:13
“Ovo je prinos što ćete ga prinositi: šestinu efe od homera pšenice; a davat ćete i šestinu efe od homera ječma.
45:14
Prema uredbi za ulje, za bat ulja prinosit ćete desetinu bata od kora koji je homer od deset bata, jer deset bata je jedan homer.
45:15
I po jednu ovcu iz stada, od dvije stotine ovaca sa sočnih izraelskih pašnjaka, za jestivu žrtvu i žrtvu paljenicu i žrtvu pomirnicu, da se za njih obavi pomirenje”, govori Gospodin BOG.
45:16
“Sav narod zemaljski davat će ovaj prinos za Kneza u Izraelu.
45:17
A Knežev dio je da daje žrtve paljenice i jestive žrtve i žrtve ljevanice na svetkovine i na mlađake i na Šabate, na sve svečanosti doma Izraelova. On će pripraviti žrtvu za grijeh i jestivu žrtvu i žrtvu paljenicu i žrtve pomirnice, da obavi pomirenje za dom Izraelov.”
45:18
Ovako govori Gospodin BOG: “Prvoga mjeseca, prvoga dana u mjesecu, uzmi junca bez mane i očisti Svetište.
45:19
I svećenik neka uzme od krvi te žrtve za grijeh i stavi je na dovratnike Doma i na sva četiri ugla pojasa žrtvenika, te na dovratnike vrata unutrašnjeg predvorja.
45:20
I tako neka učini i sedmoga dana toga mjeseca za svakoga koji pogriješi nenamjerno i za onoga koji je zaostao. Tako ćete izvršiti pomirenje za Dom.
45:21
Prvoga mjeseca, četrnaestoga dana toga mjeseca, imat ćete Pashu, svetkovinu sedam dana; beskvasni kruh neka se jede.
45:22
I na taj dan Knez će pripraviti za sebe i za sav narod zemaljski junca kao žrtvu za grijeh.
45:23
I sedam dana svetkovine on će pripravljati žrtvu paljenicu GOSPODU, sedam junaca i sedam ovnova bez mane, svakodnevno tih sedam dana, te jednog jarića svaki dan kao žrtvu za grijeh.
45:24
A pripravljat će i jestivu žrtvu od po efe na junca i od po efe na ovna, te od po hin ulja na svaku efu.
45:25
Sedmoga mjeseca, petnaestoga dana toga mjeseca, učinit će kao prema svetkovini od sedam dana, prema žrtvi za grijeh, prema žrtvi paljenici i prema jestivoj žrtvi i prema ulju.”Dnevno čitanje Biblije
22 Studeni 2020

<< Ezek. 45 | Ezek. 46 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje