Postanak

Poglavlje 30

30:1
A kad je Rahela vidjela da Jakovu ne rađa djece, zavidjela je Rahela sestri svojoj pa je rekla Jakovu: “Daj mi djecu, ili ću umrijeti!”
30:2
Tada je Jakov planuo srdžbom na Rahelu i rekao: “Jesam li ja na mjestu Boga koji ti je uskratio plod utrobe?”
30:3
A ona je odgovorila: “Evo sluškinje moje Bilhe; uđi k njoj, pa će roditi na koljenima mojim, da po njoj i ja mogu imati djecu.”
30:4
Tako mu je ona dala sluškinju svoju Bilhu za ženu, i Jakov je ušao k njoj,
30:5
te je Bilha začela i rodila Jakovu sina.
30:6
Nato je Rahela rekla: “Bog mi je presudio i isto tako čuo glas moj te mi podario sina.” Stoga mu je nadjenula ime Dan.
30:7
Zatim je Rahelina sluškinja Bilha opet začela i rodila Jakovu drugog sina.
30:8
Tada je Rahela rekla: “Silovitim hrvanjem sam se hrvala sa sestrom svojom i nadvladala”, te mu nadjenula ime Naftali.
30:9
Kad je Lea vidjela da je prestala rađati, uzela je sluškinju svoju Zilpu pa je dala Jakovu za ženu.
30:10
Zatim je Leina sluškinja Zilpa rodila Jakovu sina,
30:11
i Lea je rekla: “Dolaze čete!” I nadjenula mu ime Gad.
30:12
Zatim je Leina sluškinja Zilpa rodila Jakovu drugog sina.
30:13
A Lea je uskliknula: “Sretna sam, jer će me djevojke zvati blaženom!” Tako mu je nadjenula ime Ašer.
30:14
Zatim je Ruben otišao u polje, u vrijeme žetve pšenice, i našao mandragore pa ih donio majci svojoj Lei. Onda je Rahela rekla Lei: “Daj mi, molim te, od mandragora sina tvoga!”
30:15
A ona joj je odgovorila: “Je li ti malo što si mi muža moga uzela, pa hoćeš uzeti i mandragore sina moga?” Nato je Rahela odgovorila: “Stoga neka noćas legne s tobom za mandragore sina tvoga.”
30:16
Uto se Jakov uvečer vraćao s polja, a Lea mu je izašla u susret i rekla: “Moraš ući k meni, jer sam te zaista unajmila za mandragore sina svog.” Tako je on one noći legao s njom.
30:17
I Bog je uslišao Leu te je začela i Jakovu rodila petog sina.
30:18
Onda je Lea rekla: “Bog mi je udijelio nadnicu moju, jer sam sluškinju svoju dala mužu svome.” Tako mu je nadjenula ime Isakar.
30:19
Zatim je Lea ponovo začela i Jakovu rodila šestog sina.
30:20
Tada je Lea rekla: “Bog mi je dodijelio dobar miraz; sada će muž moj sa mnom prebivati, jer sam mu rodila šest sinova.” I nadjenula mu ime Zebulun.
30:21
A poslije je rodila kćer, i nadjenula joj ime Dina.
30:22
Uto se Bog sjetio Rahele; i Bog ju je uslišao te joj otvorio utrobu.
30:23
Zatim je začela i rodila sina, te rekla: “Bog je uklonio sramotu moju.”
30:24
I nadjenula mu je ime Josip i rekla: “GOSPOD će mi pridodati drugog sina.”
30:25
I dogodilo se, kad je Rahela rodila Josipa, da je Jakov rekao Labanu: “Otpremi me da mogu ići u svoje mjesto i svoju zemlju!
30:26
Daj mi žene moje i djecu moju, za koje sam te služio, i pusti me da idem, jer znaš službu moju kako sam ti odslužio.”
30:27
Nato mu je Laban odgovorio: “Molim te, ako sam našao naklonost u tvojim očima, ostani; jer sam spoznao iz iskustva da me GOSPOD blagoslivljao radi tebe.”
30:28
Onda je rekao: “Odredi mi plaću svoju, i ja ću ti dati.”
30:29
A on mu je odgovorio: “Ti znaš kako sam ti služio i kako je bilo stoci tvojoj sa mnom;
30:30
jer je bilo malo što si imao prije nego sam došao, a sada se povećalo u mnoštvo; i GOSPOD te blagoslivljao od dolaska moga. A sada, kada da se pobrinem i za svoj dom?”
30:31
Tada je upitao: “Što da ti dam?” A Jakov je odgovorio: “Ništa mi nemoj dati! Ako mi ovo učiniš, ja ću ponovo napasati i čuvati stado tvoje.
30:32
Danas ću proći kroz sve stado tvoje, odvojiti odande svaku šarenu i pjegastu stoku, i svu smeđu stoku među ovcama, te pjegasto i šareno među kozama; i od takvih će mi biti nadnica.
30:33
Tako, kad ubuduće dođeš radi nadnice moje, pravednost će moja za mene govoriti pred licem tvojim: svaka koja kod mene ne bude šarena i pjegava među kozama i smeđa među ovcama, ta će se smatrati ukradenom.”
30:34
Nato je Laban odgovorio: “Gle, neka bude tako prema riječi tvojoj.”
30:35
I tog je dana odvojio prugaste i pjegaste jarce, i sve šarene i pjegaste koze, svaku koja je imala na sebi bijelo, i sve smeđe među ovcama, te ih predao u ruke sinovima svojim.
30:36
Zatim je između sebe i Jakova načinio razmak od tri dana putovanja, a Jakov je napasao ostatak stada Labanova.
30:37
Tada je Jakov uzeo sebi zelenog pruća od topole i od lijeske i kestena, pa na njima oljuštio bijele pruge, te se pokazalo bijelo koje je bilo na pruću.
30:38
Onda je pruće što je oljuštio postavio pred stoku u korita, u pojila, kad su stada dolazila piti, da bi se parila kad su dolazila piti.
30:39
Tako su se stada parila ispred pruća i mladila stoku prugastu, pjegastu i šarenu.
30:40
Zatim je Jakov odvajao janjce te lica stada usmjeravao na prugaste i potpuno smeđe u stadu Labanovu. Tako je sebi stvarao vlastita stada i nije ih stavljao do Labanove stoke.
30:41
I dogodilo se, kada se snažnija stoka parila, da je Jakov stavljao pruće u korita pred oči stoke, da se mogu pariti kod pruća.
30:42
Ali kad je stoka bila slaba, nije ga stavljao tako da su slabije bile za Labana, a snažnije za Jakova.
30:43
Tako je čovjek neizmjerno napredovao; a imao je brojnu stoku i sluškinje i sluge i deve i magarad.Dnevno čitanje Biblije
15 Siječanj 2022

<< Post. 29 | Post. 30 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje