1 Ljetopisa

Poglavlje 21

Davidov popis

21:1
Tada je Sotona ustao protiv Izraela pa je izazvao Davida da prebroji Izraela.
21:2
I David je rekao Joabu i vladarima narodnim: “Idite, prebrojite Izraela od Beeršebe pa sve do Dana i donesite mi njihov broj, da ga saznam.”
21:3
Nato je Joab odgovorio: “GOSPOD neka učini narod svoj da ga bude još sto puta toliko! No, moj gospodaru kralju, nisu li svi oni sluge mome gospodaru? Zašto onda to traži moj gospodar? Zašto da bude razlog za prijestup Izraela?”
21:4
Usprkos tome kraljeva riječ je nadvladala nad Joabom. Zato je Joab odstupio te prošao kroz cijeli Izrael i došao u Jeruzalem.
21:5
Tada je Joab predao Davidu zbroj pobrojenog naroda; i svih onih iz Izraela bilo je tisuću tisuća i stotinu tisuća ljudi vičnih maču, a Jude je bilo četiri stotine i sedamdeset tisuća ljudi vičnih maču.
21:6
Ali među njima nije prebrojio Levija i Benjamina jer je kraljeva riječ bila gnjusna Joabu.
21:7
I Bog je bio time razočaran; stoga je udario Izraela.
21:8
Nato je David rekao Bogu: “Jako sam sagriješio zato što sam to učinio. Ali sada, zaklinjem te, makni tu nepravdu sluge svojega, jer sam jako ludo radio.”
21:9
Tada je GOSPOD progovorio Gadu, Davidovu vidovnjaku govoreći:
21:10
“Idi i reci Davidu govoreći: ‘Ovako govori GOSPOD: ja ti nudim troje; izaberi si jedno od toga, da ti mogu to učiniti.’ ”
21:11
Tako je Gad došao k Davidu i rekao mu: “Ovako govori GOSPOD: ‘Izaberi si:
21:12
ili tri godine gladi, ili da tri mjeseca budeš uništavan pred svojim dušmanima dok te mač tvojih neprijatelja sustiže, ili da tri dana mač GOSPODNJI, baš kuga u zemlji, i anđeo GOSPODNJI uništavaju po svemu području Izraelovu.’ Stoga se sada savjetuj koju ću riječ uzvratiti onome koji me je poslao.”
21:13
Nato je David rekao Gadu: “Jako sam pritisnut! Neka sada padnem u ruke GOSPODNJE, jer su jako velika milosrđa njegova, no neka ne padnem u ruke ljudske.”
21:14
Tako je GOSPOD poslao kugu na Izrael te je Izraelu palo sedamdeset tisuća ljudi.
21:15
Zatim je Bog poslao jednog anđela u Jeruzalem da ga uništava. I dok je uništavao, GOSPOD je pogledao te se pokajao zbog toga zla pa je rekao anđelu koji je uništavao: “Dosta je, zaustavi sada ruku svoju.” I anđeo GOSPODNJI se zaustavio kod gumna Ornana Jebusejca.
21:16
Tada je David podigao oči svoje i ugledao anđela GOSPODNJEG kako stoji između zemlje i neba, s isukanim mačem u ruci svojoj ispruženim iznad Jeruzalema. Nato su David i starješine Izraelove koje su bili odjevene u kostrijet, pali na lice svoje.
21:17
Onda je David rekao Bogu: “Nisam li ja onaj koji je zapovjedio da se narod prebroji? Baš ja sam onaj koji je sagriješio i doista sam zlo učinio. Ali ove ovce, što su one učinile? Neka ruka tvoja, molim te, GOSPODE, Bože moj, bude na meni i na dom oca mojega, ali ne na narodu tvome da ne budu pomoreni!”

David gradi žrtvenik

21:18
Tada je anđeo GOSPODNJI zapovjedio Gadu da kaže Davidu da David treba uzaći i podići žrtvenik GOSPODU na gumnu Ornana Jebusejca.
21:19
I David je uzašao, po besjedi Gadovoj koju je on izgovorio u ime GOSPODNJE.
21:20
Tada se Ornan okrenuo te ugledao anđela; a njegova četiri sina koji su bili s njim sakrili su se. A Ornan je vršio žito.
21:21
A kad je David došao k Ornanu, Ornan je pogledao i vidio Davida pa je izašao s gumna te se poklonio prema Davidu licem svojim do zemlje.
21:22
Nato je David rekao Ornanu: “Dodijeli mi zemljište toga gumna da mogu na njemu sagraditi žrtvenik GOSPODU. Dodjeli mi ga za punu cijenu, da bi se pošast među narodom zaustavila.”
21:23
Tada je Ornan rekao Davidu: “Uzmi si ga, i neka moj gospodar kralj čini ono što je dobro u njegovim očima. Evo, dajem ti i volove za žrtve paljenice i mlatilice za drva i pšenicu za jestivu žrtvu; dajem ti sve.”
21:24
Nato je kralj David rekao Ornanu: “Ne, nego ću ga uistinu kupiti za punu cijenu. Jer neću uzeti ono što je tvoje za GOSPODA, niti ću prinositi žetve paljenice koje ništa ne koštaju.”
21:25
Tako je David dao Ornanu za ono mjesto šest stotina šekela zlata na mjeru.
21:26
I David je ondje sagradio žrtvenik GOSPODU te je prinio žrtve paljenice i žrtve pomirnice; i prizvao je GOSPODA, a on mu je odgovorio ognjem s neba koji je pao na žrtvenik za žrtve paljenice.
21:27
Zatim je GOSPOD zapovjedio anđelu; i on je vratio mač svoj u korice njegove.
21:28
U ono vrijeme, kada je David vidio da mu je GOSPOD odgovorio na gumnu Ornana Jebusejca, počeo je ondje prinositi žrtve.
21:29
Jer su šator GOSPODNJI, što ga je Mojsije napravio u pustinji, i žrtvenik za žrtve paljenice, bili u to vrijeme na uzvišici u Gibeonu.
21:30
Ali David nije mogao ići pred njega zatražiti savjet od Boga jer se bio uplašio zbog mača anđela GOSPODNJEGA.Dnevno čitanje Biblije
30 Lipanj 2020

<< I. Lje. 21 | I. Lje. 22 | Ps. 119:89-96 | Rim. 13 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje