1 Ljetopisa

Poglavlje 22

Priprema za gradnju Hrama

22:1
Tada je David rekao: “Ovo je Dom GOSPODA, Boga, i ovo je žrtvenik za žrtve paljenice Izraelu.”
22:2
I David je zapovjedio da se sakupe zajedno tuđinci koji su bili u zemlji Izraelovoj; zatim je postavio klesare da klešu isječene kamenove kako bi se gradio Dom Božji.
22:3
Zatim je David pripremio željeza u obilju za čavle za vrata na gradskim vratima i za spojeve; i mjedi u obilju, bez mjere;
22:4
također i cedrova drveta u obilju, jer su Sidonci i Tirci dovozili Davidu mnogo cedrova drveta.
22:5
Nato je David rekao: “Moj sin Salomon je mlad i nježan, a Dom koji treba biti sagrađen GOSPODU mora biti izuzetno veličanstven, ugledan i slavan po svim zemljama. Stoga ću sada pripremiti za njega.” Tako je David pripremio obilje svega prije svoje smrti.
22:6
Tada je dozvao svoga sina Salomona i naložio mu da sagradi Dom GOSPODU, Bogu Izraelovu.
22:7
I David je rekao Salomonu: “Sine moj, meni je bilo u mislima mojim da sagradim Dom imenu GOSPODA, Boga svojega;
22:8
ali mi došla riječ GOSPODNJA, govoreći: ‘Obilno si krv prolio i vodio si velike ratove; nećeš ti graditi Dom mojem imenu zato što si mnogo krvi prolio na zemlju pred očima mojim.
22:9
Evo, sin će ti se roditi; on će biti čovjek spokoja i njemu ću dati da počine od svih svojih neprijatelja unaokolo. Jer će mu ime biti Salomon, i u dane njegove dat ću Izraelu mir i mirnoću.
22:10
On će sagraditi Dom mojem imenu; i on će mi biti sin, a ja ću njemu biti otac i ja ću utvrditi prijestolje njegovog kraljevstva nad Izraelom zauvijek.’
22:11
Sada, sine moj, neka GOSPOD bude s tobom da uspiješ i sagradiš Dom GOSPODA, Boga svojega, kao što je rekao za tebe.
22:12
Samo GOSPOD neka ti podari mudrost i razboritost te neka ti podari vodstvo glede Izraela, tako da možeš držati Zakon GOSPODA, Boga svojega.
22:13
Tada ćeš uspjeti, ako budeš pazio da ispuniš odredbe i sudove koje je GOSPOD naložio Mojsiju glede Izraela. Budi jak i odvažan, ne strahuj niti se ne daj zastrašiti.
22:14
A, evo, u nevolji svojoj pripremio sam za Dom GOSPODNJI stotinu tisuća talenata zlata i tisuću tisuća talenata srebra, a mjedi i željeza bez mjere, jer ga ima u obilju. Također sam pripremio i drva i kamenja; a ti možeš i pridodati tome.
22:15
Povrh toga i radnika je u obilju, klesari i radnici s kamenom i drvom, te svakojake zanatlije za svakovrsni posao.
22:16
Zlatu, srebru i mjedi i željezu nema broja. Stoga, ustani i radi, i neka GOSPOD bude s tobom.”
22:17
David je također zapovjedio svim knezovima Izraelovim da pomognu Salomonu, sinu njegovom, govoreći:
22:18
“Nije li GOSPOD, Bog vaš, s vama? Nije li vam on dao počinka sa svih strana? Jer je on predao stanovnike ove zemlje u ruke moje; i zemlja je pokorena pred GOSPODOM i pred narodom njegovim.
22:19
Sada upravite srce svoje i dušu svoju da tražite GOSPODA, Boga svojega. Stoga ustanite i gradite Svetište GOSPODU, Bogu, da donesete Kovčeg saveza GOSPODNJEGA i sveto posuđe Božje u taj Dom koji će biti sagrađen imenu GOSPODNJEM.”Dnevno čitanje Biblije
30 Lipanj 2020

<< I. Lje. 21 | I. Lje. 22 | Ps. 119:89-96 | Rim. 13 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje