2 Samuelova

Poglavlje 24

Davidov popis

24:1
I ponovo je srdžba GOSPODNJA planula na Izrael te potakla Davida da kaže protiv njih: “Idi, prebroji Izrael i Judu!”
24:2
Jer je kralj rekao Joabu, zapovjedniku vojske koji je bio s njim: “Prođite sada kroz sva Izraelova plemena od Dana sve do Beeršebe i vi prebrojite narod da saznam broj tih ljudi.”
24:3
Nato je Joab rekao kralju: “Neka sada GOSPOD, Bog tvoj, nadoda narodu još sto puta toliko koliko god ga ima i da to vide oči moga gospodara kralja; no zašto moj gospodar kralj uživa u tako nečemu?”
24:4
Ali kraljeva je riječ nadvladala nad Joabom i nad zapovjednicima njegove vojske. Tako su Joab i zapovjednici vojske otišli ispred kralja prebrojiti narod Izraelov.
24:5
I prešli su preko Jordana i utaborili se u Aroeru, desno od grada koji leži usred Gadove rijeke, nasuprot Jazeru.
24:6
Zatim su došli u Gilead i u zemlju Tahtimhodši; onda su došli u Danjaan, te okolo prema Sidonu.
24:7
Zatim su došli do Tirske tvrđave i do svih gradova Hivijaca i Kanaanaca. Onda su otišli na jug Jude, sve do Beeršebe.
24:8
Kad su tako prošli svom zemljom, stigli su u Jeruzalem po isteku devet mjeseci i dvadeset dana.
24:9
I Joab je predao kralju zbroj pobrojenog naroda: i u Izraelu je bilo osam stotina tisuća hrabrih ljudi vičnih maču, a ljudi iz Jude bilo je pet stotina tisuća muškaraca.

GOSPOD osuđuje

Davidov grijeh

24:10
I nakon toga Davidu je počelo lupati srce što je prebrojio narod. Tada je David rekao GOSPODU: “Jako sam sagriješio što sam to učinio! Ali sada, GOSPODE, zaklinjem te, ukloni nepravdu svome slugi, jer sam jako ludo radio.”
24:11
Već kad je David ujutro ustao, riječ je GOSPODNJA došla proroku Gadu, Davidovu vidovnjaku govoreći:
24:12
“Idi i reci Davidu: Ovako govori GOSPOD: ‘Ja ti nudim troje, izaberi si jedno od toga, da ti mogu to učiniti!’ ”
24:13
Tako je Gad došao k Davidu i ispričao mu pa mu rekao: “Hoćeš li da sedam godina gladi dođu na tebe i zemlju tvoju? Ili hoćeš da tri mjeseca bježiš pred svojim neprijateljima dok te oni progone? Ili da bude tri dana kuga u tvojoj zemlji? Sada se posavjetuj i gledaj koji odgovor da uzvratim onome koji me je poslao!”
24:14
Nato je David rekao Gadu: “Jako sam pritisnut! Neka sada padnemo u ruke GOSPODNJE, jer su velika milosrđa njegova, i neka ne padnem u ljudske ruke!”
24:15
Tako je GOSPOD poslao kugu na Izraela od jutra pa do određenog vremena; i pomrlo je od naroda sedamdeset tisuća ljudi od Dana sve do Beeršebe.
24:16
A kad je anđeo ispružio svoju ruku na Jeruzalem da ga uništi, GOSPOD se pokajao od toga zla, pa rekao anđelu koji je uništavao narod: “Dosta je, zaustavi sada ruku svoju!” A anđeo GOSPODNJI bio je kod gumna Araune Jebusejca.
24:17
Nato je David progovorio GOSPODU kad je vidio anđela koji je udarao narod te rekao: “Evo, ja sam sagriješio i ja sam činio opako! Ali ove ovce, što su one učinile? Neka ruka tvoja, molim te, bude protiv mene i protiv doma oca moga!”

David gradi žrtvenik

24:18
I toga dana došao je Gad k Davidu i rekao mu: “Uzađi i podigni žrtvenik GOSPODU na gumnu Araune Jebusejca!”
24:19
I David je, po besjedi Gadovoj, uzašao kako mu je GOSPOD zapovjedio.
24:20
Tada je Arauna pogledao i opazio kralja i sluge njegove gdje idu prema njemu. Nato je Arauna izašao i poklonio se pred kraljem licem svojim do zemlje.
24:21
Zatim je Arauna upitao: “Zašto je moj gospodar kralj došao k svome slugi?” A David je odgovorio: “Kupiti od tebe ovo gumno, da sagradim žrtvenik GOSPODU, da bi prestala pošast u narodu.”
24:22
Nato je Arauna rekao Davidu: “Neka moj gospodar kralj uzme i prinese ono što se njemu čini dobro! Evo, ima ovdje volova za žrtvu paljenicu i mlatilica i volujske opreme za drvo!
24:23
Sve je to Arauna, kao kralj, poklonio kralju!” I Arauna je rekao kralju: “GOSPOD, Bog tvoj, neka te prihvati!”
24:24
A kralj je rekao Arauni: “Ne, nego ga doista hoću kupiti od tebe za neku cijenu; i neću GOSPODU, Bogu svome, prinositi žrtve paljenice od onoga što me nije ništa koštalo.” Tako je David kupio ono gumno i volove za pedeset srebrnih šekela.
24:25
I David je ondje sagradio žrtvenik GOSPODU i prinio žrtve paljenice i žrtve pomirnice. Tako se GOSPOD zauzeo za zemlju i prestala je pošast u Izraelu.Dnevno čitanje Biblije
27 Svibanj 2023

<< II. Sam. 23 | II. Sam. 24 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje