2 Ljetopisa

Poglavlje 11

Rehoboam osigurava svoje

kraljevstvo

11:1
A kad je Rehoboam došao u Jeruzalem, sakupio je dom Judin i Benjaminov, stotinu i osamdeset tisuća izabranih ljudi koji su bili ratnici, da zarate protiv Izraela da bi vratili kraljevstvo Rehoboamu.
11:2
Ali je riječ GOSPODNJA došla Šemaji, čovjeku Božjem, govoreći:
11:3
“Kaži Rehoboamu, sinu Salomonovu, kralju Judinu, i svemu Izraelu u Judi i Benjaminu govoreći:
11:4
‘Ovako govori GOSPOD: Ne uzlazite i ne borite se protiv braće svoje; vratite se svaki domu svome; jer sam ja ovo učinio.’ ” I oni su bili poslušni riječima GOSPODNJIM te su se odvratili od pohoda na Jeroboama.
11:5
A Rehoboam je živio u Jeruzalemu i gradio je gradove za obranu u Judi.
11:6
Sagradio je čak i Betlehem i Etam i Tekou
11:7
i Betzur i Šoko i Adulam
11:8
i Gat i Marešu i Zif
11:9
i Adoraim i Lakiš i Azeku
11:10
i Zoru i Ajalon i Hebron. To su utvrđeni gradovi koji su u Judi i Benjaminu.
11:11
I učvrstio je utvrde te postavio zapovjednike u njima i spremišta za namirnice i ulje i vino.
11:12
I u svaki pojedini grad stavio je štitove i koplja te ih napravio izvanredno čvrstim, pošto je imao Judu i Benjamina na svojoj strani.

Svećenici i Leviti dolaze

u Jeruzalem

11:13
A svećenici i Leviti koji su bili po svem Izraelu prebjegli su k njemu iz svih svojih krajeva.
11:14
Jer su Leviti ostavili svoja predgrađa i svoje posjede pa su došli u Judu i u Jeruzalem jer su ih Jeroboam i sinovi njegovi izbacili iz provođenja svećeničke službe za GOSPODA.
11:15
I odredio je sebi svećenike za uzvišice i za đavle te za telad koju je on načinio.
11:16
A za njima iz svih plemena Izraelovih, takvi koji su usmjerili svoja srca da traže GOSPODA, Boga Izraelova, došli su u Jeruzalem da bi žrtvovali GOSPODU, Bogu očeva svojih.
11:17
Tako su ojačali kraljevstvo Judino i osnažili Rehoboama, sina Salomonova, na tri godine, jer su tri godine hodili putem Davida i Salomona.
11:18
Zatim je Rehoboam uzeo sebi za ženu Mahalatu, kćer Jerimota, sina Davidova, i Abihajilu, kćer Eliaba, sina Jišajeva,
11:19
koje su mu rodile sinove: Jeuša i Šamariju i Zahama.
11:20
A nakon nje uzeo je Maaku, kćer Abšalomovu, koja mu je rodila Abiju i Ataja i Ziza i Šelomita.
11:21
Ali je Rehoboam ljubio Maaku, kćer Abšalomovu, više od svih svojih žena i svojih inoča. (Jer je uzeo osamnaest žena i šezdeset inoča i rodio dvadeset i osam sinova i šezdeset kćeri.)
11:22
I Rehoboam je postavio Abiju, sina Maakina, za glavara da bude vladar među braćom svojom, jer je naumio njega postaviti za kralja.
11:23
Tako je postupao mudro i razmjestio sve svoje sinove po svoj zemlji Judinoj i Benjaminovoj, po svim utvrđenim gradovima, te im je dao namirnice u izobilju, i poželio je mnoštvo žena.Dnevno čitanje Biblije
10 Srpanj 2024

<< II. Lje. 11 | II. Lje. 12 | Ps. 119:153-160 | I. Kor. 5 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje