1 Ljetopisa

Poglavlje 7

Isakarovo potomstvo

7:1
A sinovi Isakarovi bili su: Tola i Pua, Jašub i Šimron, četvorica.
7:2
A sinovi Tolini: Uzi i Refaja i Jeriel i Jahmaj i Jibsam i Šemuel, poglavari doma oca njihovog, to jest od Tole: bili su silni junaci u svome naraštaju, čiji je broj u dane Davidove bio dvadeset i dvije tisuće i šest stotina.
7:3
A sinovi Uzijevi: Izrahija; i sinovi Izrahijini: Mihael i Obadija, Joel i Išija, petorica. Svi od njih poglavari.
7:4
A uz njih, po njihovim naraštajima, prema domovima očeva njihovih, u vojnim četama za rat bilo je trideset i šest tisuća ljudi, jer su imali mnogo žena i sinova.
7:5
A njihove braće među svim porodicama Isakarovim, silnih junaka bilo je osamdeset i sedam tisuća popisanih u svim njihovim rodoslovljima.

Benjaminovo potomstvo

7:6
Sinovi Benjaminovi: Bela i Beker i Jedijael, trojica.
7:7
A sinovi Belini: Ezbon i Uzi i Uziel i Jerimot i Iri, petorica, poglavari doma očeva svojih, silnih junaka. I bili su popisani po svojim rodoslovljima: dvadeset i dvije tisuće trideset i četvorica.
7:8
A sinovi Bekerovi: Zemira i Joaš i Eliezer i Elijoenaj i Omri i Jerimot i Abija i Anatot i Alamet. Svi ovo su sinovi Bekerovi.
7:9
I njihov broj, po rodoslovljima njihovim po svojim naraštajima, glavara doma očeva svojih bio je dvadeset tisuća i dvije stotine silnih junaka.
7:10
Također i sinovi Jedijaelovi: Bilhan; i sinovi Bilhanovi: Jeuš i Benjamin i Ehud i Kenaana i Zetan i Taršiš i Ahišahar.
7:11
Svih tih sinova Jedijaelovih po poglavarima očinskim, silnih junaka, bilo je sedamnaest tisuća i dvije stotine vojnika, spremnih da pođu u rat i bitku.
7:12
Također i Šupim i Hupim, sinovi Irovi, i Hušim, sin Aherov.

Naftalijevo potomstvo

7:13
Sinovi Naftalijevi: Jahzijel i Guni i Jezer i Šalum, sinovi Bilhini.

Manašeovo potomstvo

7:14
Sinovi Manašeovi: Ašriel, kojega mu je rodila; (no njegova inoča Aramitka rodila je Makira, oca Gileadova.
7:15
A Makir je uzeo za ženu sestru Hupima i Šupima, a ime njihove sestre bilo je Maaka). A ime drugoga bilo je Zelofehad, a Zelofehad je imao kćeri.
7:16
I Maaka, žena Makirova rodila je sina, i nadjenula mu je ime Pereš. A ime njegovom bratu bilo je Šereš, a njegovi sinovi bili su Ulam i Rakem.
7:17
A sinovi Ulamovi: Bedan. To su bili sinovi Gileada, sina Makira, sina Manašeova.
7:18
I njegova sestra Hamoleketa rodila je Išhoda i Abiezera i Mahalu.
7:19
A Šemidini sinovi bili su: Ahijan i Šekem i Likhi i Aniam.

Efrajimovo potomstvo

7:20
A sinovi Efrajimovi: Šutelah, i njegov sin Bered, i njegov sin Tahat, i njegov sin Elada, i njegov sin Tahat,
7:21
i njegov sin Zabad, i njegov sin Šutelah, i Ezer i Elead, koje su ljudi iz Gata, koji su bili rođeni u toj zemlji, pogubili zato što su sišli da im oduzmu stoku.
7:22
I njihov je otac Efrajim tugovao mnogo dana, a njegova braća dolazila su tješiti ga.
7:23
A kad je ušao k svojoj ženi, ona je začela pa rodila sina; i nadjenuo mu je ime Berija, zato što je pošlo po zlu u domu njegovu.
7:24
(A njegova kći bila je Šera, koja je sagradila Bethoron Donji i Gornji te Uzenšeru.)
7:25
A Refah mu je bio sin, također i Rešef, i njegov sin Telah, i njegov sin Tahan,
7:26
njegov sin Laadan, njegov sin Amihud, njegov sin Elišama,
7:27
njegov sin Non, njegov sin Jehošua.
7:28
A njihovi posjedi i njihova obitavališta bili su Betel i njegova naselja, a na istoku Naaran, a na zapadu Gezer i njegova naselja i Šekem i njegova naselja, sve do Gaze i njezinih naselja;
7:29
a uz granice sinova Manašeovih Betšean i njegova naselja, Taanak i njegova naselja, Megido i njegova naselja, Dor i njegova naselja. U ovima su živjeli sinovi Josipa, sina Izraelova.

Ašerovo potomstvo

7:30
Sinovi Ašerovi: Imna i Isua i Išuaj i Berija i Seraha, njihova sestra.
7:31
A sinovi Berijini: Heber i Malkiel koji je otac Birzaitov.
7:32
I Heber je rodio Jafleta i Šomera i Hotama i Šuu, njihovu sestru.
7:33
A sinovi Jafletovi: Pasak i Bimhal i Ašvat. Ovi su sinovi Jafletovi.
7:34
A sinovi Šamerovi: Ahi i Rohga, Jehuba i Aram.
7:35
A sinovi njegova brata Helema: Zofah i Imna i Šeleš i Amal.
7:36
Sinovi Zofahovi: Suah i Harnefer i Šual i Beri i Imra,
7:37
Bezer i Hod i Šama i Šilša i Itran i Beera.
7:38
A sinovi Jeterovi: Jefune i Pispa i Ara.
7:39
A sinovi Ulini: Arah i Haniel i Rezija.
7:40
Svi ovi su bili sinovi Ašerovi, poglavari doma oca njihovog, izabrani i silni junaci, poglavari među knezovima. A broj obuhvaćenih rodoslovljima od onih koji su bili pogodni za rat i bitku bilo je dvadeset i šest tisuća ljudi.Dnevno čitanje Biblije
24 Lipanj 2022

<< I. Lje. 7 | I. Lje. 8 | Ps. 119:49-56 | Rim. 8 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje