Izaija

Poglavlje 30

Nemoj ići u Egipat

30:1
“Jao sinovima buntovnim”, govori GOSPOD, “koji se savjetuju, ali ne sa mnom i koji se prekrivaju pokrivalom, ali ono nije od moga Duha, da bi gomilali grijeh na grijeh;
30:2
koji idu silaziti u Egipat, a ne pitaju usta moja, da bi se osnažili snagom faraonovom i pouzdali u sjenu egipatsku.
30:3
Stoga će snaga faraonova biti na vašu sramotu, a pouzdanje u sjenu egipatsku na vašu pomutnju.
30:4
Jer su u Zoanu knezovi njegovi, a poslanici njegovi došli su u Hanes.
30:5
Svi su se postidjeli zbog naroda koji im nisu mogli biti od koristi; niti su bili pomoć ni korist, nego i sramota i ruglo.”
30:6
Breme o zvijerima Juga. Po zemlji nevolje i muke, odakle dolaze lavić i stari lav, zmija otrovnica i leteća ognjena zmija, nosit će svoje bogatstvo na leđima magarčića i svoje blago na grbama deva, narodu koji im neće koristiti.
30:7
Jer će im uzalud i bez svrhe pomagati Egipćani, stoga sam povikao glede toga: “Snaga njihova je da budu mirni.”

Buntovni narod

30:8
Sada idi, napiši ovo pred njima na ploču i zabilježi to u knjigu, da bude za vrijeme koje dolazi, uvijek i zauvijek.
30:9
Jer ovo je narod buntovan, sinovi lažljivi, sinovi koji neće slušati zakon GOSPODNJI;
30:10
koji kaže vidovnjacima: “Ne gledajte viđenja!”, a prorocima: “Ne prorokujte nam ono što je ispravno; govorite nam ono što je uglađeno, prorokujte prijevare!
30:11
Maknite se s puta, skrenite sa staze, odmaknite pred nama Svetog Izraelova.”
30:12
Zato ovako govori Sveti Izraelov: “Zato što prezirete riječ ovu i pouzdajete se u tlačenje i izopačenost i na njih se oslanjate,
30:13
stoga će vam ta nepravda biti poput pukotine koja se ruši, što je ispupčena na visokom zidu, čiji slom dolazi odjednom, iznenada.
30:14
I razbit će ga kao što se razbija posuda lončarska koja je smrskana, neće je štedjeti tako da joj se među krhotinama ne nađe ni okrnjka da se uzme ognja s ognjišta ili da se zagrabi voda iz lokve.”
30:15
Jer ovako govori Gospodin BOG, Sveti Izraelov: “U povratku i počinku bit ćete spašeni, u miru i pouzdanju bit će snaga vaša.” I niste htjeli,
30:16
nego ste rekli: “Ne, nego ćemo pobjeći na konjima!” Stoga ćete bježati; i: “Jahat ćemo na brzim konjima!”, stoga će brži biti oni koji vas progone.
30:17
Na prijekor jednoga bježat će jedna tisuća, na prijekor petorice bježat ćete sve dok vas ne ostane da budete kao koplje navrh gore i kao stijeg na brdu.

GOSPOD će biti samilostan

30:18
I stoga će GOSPOD čekati da vam se smiluje, i stoga će biti uzvišen da vam iskaže milosrđe; jer GOSPOD je Bog suda, blaženi su svi koji na njega čekaju.
30:19
Jer narod će prebivati na Sionu u Jeruzalemu; nećeš više plakati. On će ti biti jako samilostan na glas tvoga vapaja; čim ga čuje, uslišat će te.
30:20
A ipak će ti Gospodin dati kruha nedaće i vode nevolje, ali se više neće učitelji tvoji u kut povući, nego će oči tvoje gledati učitelje tvoje.
30:21
I uši će tvoje čuti riječ iza tebe kako govori: “To je put, njime hodite”, kad skrećete udesno i kad skrećete ulijevo.
30:22
Onečistit ćete i pokrivalo svojih srebrnih izrezbarenih likova i nakit svojih zlatnih livenih likova; odbacit ćeš ih kao tkaninu za mjesečnicu; reći ćeš joj: “Odlazite!”
30:23
Tada će on dati kišu tvome sjemenu tako da ćeš usto zasijati zemlju; i kruh od uroda zemlje, te će biti pretilo i izobilno. U onaj će se dan stoka tvoja napasati na prostranim pašnjacima.
30:24
Isto tako i volovi i magarčići što obrađuju zemlju jest će krmu očišćenu što je ovijana lopatom i vijačom.
30:25
I bit će na svakoj gori visokoj i na svakom visokom brdu, rijeke i tokovi voda, u dan velikoga pokolja kad kule padaju.
30:26
Povrh toga i svjetlost mjeseca bit će kao svjetlost sunca, a svjetlost sunca bit će sedmerostruka, kao svjetlost sedam dana, u dan kad GOSPOD povija prijelom naroda svoga i liječi rane njihove od udaraca.
30:27
Gle, ime GOSPODNJE dolazi izdaleka, srdžba njegova gori, a breme njegovo je teško. Usne su mu pune jarosti, a jezik mu je kao oganj što proždire.
30:28
A dah mu je kao tok što preplavlja, što doseže do sredine šije da prosija narode rešetom ispraznosti; i uzde će biti u čeljusti naroda koje će ih navesti da griješe.
30:29
Pjesma će vam biti kao u noći kad se održava sveta svečanost, a veselje srca kao kad netko ide sa sviralom da bi došao na goru GOSPODNJU, ka Silniku Izraelovom.
30:30
I GOSPOD će dati da se čuje njegov slavni glas i pokazat će kako se spušta mišica njegova, u jarosnoj srdžbi njegovoj i s plamenom ognja što proždire, i s razbacivanjem te olujom i tučom kamenom.
30:31
Jer će Asirac biti poražen od glasa GOSPODNJEGA, koji udara štapom.
30:32
I po svakom mjestu gdje će prolaziti štap temeljni, koji će GOSPOD na njega položiti, oglasit će se udaraljke i harfe; i u bitkama potresnim borit će se s njima.
30:33
Jer odavna je određen Tofet; da, za kralja je on spreman. On ga je načinio dubokog i širokog, njegova je lomača oganj s mnogo drva. Dah GOSPODNJI, kao tok sumporni, njega će zapaliti.Dnevno čitanje Biblije
14 Rujan 2021

<< Iza. 29 | Iza. 30 | Izr. 12 | I. Sol. 1 >>

Prethodno poglavlje ::: Sljedeće poglavlje